RAPORT I AVOKATIT TË POPULLIT MBI HETIMIN NË LIDHJE ME ANKESËN E RUDI METAJT KUNDËR ADMINISTRATORES SË DHOMAVE TË SPECIALIZUARA TË KOSOVËS
07 maj 2021