AVOKATI I POPULLIT

Avokati i Popullit vepron në mënyrë të pavarur për monitorimin, mbrojtjen dhe garantimin e të drejtave dhe lirive themelore, të mishëruara në Kapitullin II të Kushtetutës së Kosovës,  të personave që ndërveprojnë me Dhomat e Specializuara (DHSK) dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar (ZPS).

LISTAT E MBROJTËSVE

Listat e Mbrojtësve përmbajnë emrat e juristëve që përmbushin kriteret e ushtrimit të profesionit para Dhomave të Specializuara të Kosovës si mbrojtës ose bashkëmbrojtës dhe rrjedhimisht mund të caktohen ose emërohen për të dyshuar, të akuzuar dhe/ose grup viktimash në përputhje me Kapitullin III të Direktivës për Mbrojtësit.

DHSK Outreach

Synimi i programit të Dhomave të Specializuara të Kosovës për komunikim dhe ndërgjegjësim është shtimi i njohurive dhe ndërgjegjësimi gjithnjë e më i madh në lidhje me punën e Dhomave të Specializuara. Nëpërmjet angazhimit dhe komunikimit aktiv me organizatat joqeveritare dhe organizata të tjera të shoqërisë civile si dhe me shtresa të ndryshme të popullatës, Dhomat e Specializuara të Kosovës synojnë t’u përgjigjen disa prej sfidave të komunikimit që burojnë prej administrimit të procedurave të zhvendosura.

PUNЁSIMI

Afati përmbyllës i aplikimeve për FpA-në më të fundit 3-2019 - Praktikë Profesionale, shtyhet deri më 20 nëntor 2019, ora 17:00 (sipas orës së Brukselit).

 

Prokurimet

Të gjitha procedurat e tenderimit, kërkesat për shprehje interesi, si edhe kërkesat për informacion, të publikuara në këtë faqe, janë të hapura për tenderim publik. Në procedura tenderimi mund të marrin pjesë të gjithë personat fizikë dhe juridikë, pa asnjë kufizim. Rregullat (e kufizimit) të origjinës nuk janë të zbatueshme në lidhje me mallrat e blera.

Vizitat

Dhomat e Specializuara të Kosovës u ofrojnë vizitorëve dhe gazetarëve mundësinë të ndjekin seancat publike nga galeria për publikun e sallës së gjyqit. Gazetarët e akredituar mund të përdorin edhe qendrën për median, ku mund të punojnë gjatë pushimeve të seancave ose seancave të mbyllura. DHSK-ja organizon, në bazë të kërkesës, vizita në grup në mjediset e DHSK-së, për studentë ose grupe të tjera që duan të mësojnë më shumë për mandatin dhe procedurat para DHSK-së.