Dokumente juridike

Vendimet publike mbi apelet e punonjësve

Dhomat e Specializuara dhe Zyra e Prokurorit të Specializuar të Kosovës u kanë mundësuar punonjësve të vet një mekanizëm për apelet. Në këtë mënyrë edhe pse këto institucione gëzojnë imunitetet e akorduara përmes Marrëveshjes me Shtetin Pritës, punonjësit e Dhomave të Specializuara dhe Zyrës së Prokurorit të Specializuar të Kosovës mund t’i drejtohen gjykatës për mosmarrëveshje në punë. Më poshtë vijojnë vendimet publike të redaktuara mbi apelet e punonjësve (në dispozicion vetëm në anglisht).