23/09/2021, 09:00

Për të përcjellur seancën nga galeria për publikun ose qendra për median duhet të regjistroheni paraprakisht. Ju lutemi dërgoni një mesazh elektronik në [email protected] në të cilin do të shënoni emrin dhe mbiemrin, statusin, datën e lindjes, shtetësinë dhe numrin e pasaportës. Afati i fundit për regjistrimin paraprak është deri më 21 shtator në ora 12:00. Seanca mund të përcillet edhe përmes internetit, me një vonesë, dhe në këtë rast nuk nevojitet regjistrimi.