20/05/2022, 15:30 - 19:00

Për të përcjellur seancat nga galeria për publikun ose qendra për median duhet të regjistroheni paraprakisht. Ju lutemi dërgoni një mesazh elektronik në [email protected] në të cilin do të shënoni emrin dhe mbiemrin, statusin, datën e lindjes, shtetësinë dhe numrin e pasaportës. Afati i fundit për regjistrimin paraprak është dy ditë pune, para çdo seance, deri në ora 12:00. Seanca mund të përcillet edhe përmes internetit, me një vonesë, dhe në këtë rast nuk nevojitet regjistrimi.