Nga 3 deri më 7 dhjetor 2018, përfaqësues të DHSK-së zhvilluan konsultime me OJQ dhe me gazetarë në Prishtinë, Gjilan dhe Graçanicë. Ekipi për Komunikim dhe Ndërgjegjësim organizoi një seminar me të rinj dhe një ligjëratë në Fakultetin e Drejtësisë në Pejë, si edhe dy tryeza të rrumbullakëta në Gjilan dhe Graçanicë. Gjatë këtyre veprimtarive përfaqësues të DHSK-së shpjeguan mandatin e gjykatës, iu përgjigjën pyetjeve dhe u informuan për çështjet e ngritura si shqetësime nga pjesëmarrësit.