Raport i Asamblesё Parlamentare tё Kёshillit tё Evropёs me titull "Trajtimi ҫnjerёzor i personave dhe trafikimi i paligjshёm i organeve njerёzore nё Kosovё"
07 jan 2011
Referenca: 
Doc 12462