Četvrtak 25 Januar, 2024 13:45

Dve odluke Vrhovnog suda u predmetu „Saljih Mustafa‟

Panel Vrhovnog suda je 25. januara doneo dve odluke u vezi sa potencijalnim zahtevom za zaštitu zakonitosti u predmetu Saljih Mustafa.

Panel je u prvoj odluci utvrdio da Venkatešvari Alagendra nije obavestila pretresni panel II (u kome je jedan od optuženih i Jakup Krasnići i koga ona takođe zastupa) o svojoj nameri da zastupa Mustafu, kako to zahteva član 28(4)(1) (b) Kodeksa profesionalne etike, kako bi dobila odluku tog panela o tome da li postoji sukob interesa. Shodno tome, panel Vrhovnog suda je izjavio da imenovanje Alagendre za novog branioca Mustafe nema pravno dejstvo i naložio je sekretaru da imenuje dežurnog branioca koji će zastupati Mustafu dok se stvar ne reši.

U drugoj odluci, panel je odbio zahtev Mustafine odbrane za produženje roka za podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti pošto Venkatešvari Alagendra u ovom trenutku nema legitimaciju da podnese bilo kakav zahtev u ime Mustafe, uključujući i zahtev za produženje. Nadalje, panel je takođe naveo da, čak i da je Alagendra imala legitimaciju, rokovi navedeni u Zakonu (zahtevi za zaštitu zakonitosti se podnose u roku od tri meseca od pravosnažne presude) ne mogu biti promenjeni Pravilnikom o postupku i dokazima.