Pravo na pravno zastupanje pred Specijalizovanim većima Kosova je od fundamentalnog značaja za pravično suđenje zagarantovano Ustavom Kosova i Zakonom o specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu (u daljem tekstu: Zakon).

Licima koja imaju pravo na pravno zastupanje i pokažu da nemaju sredstava da delimično ili u celosti plate troškove zastupanja biće dodeljena pravna pomoć za plaćanje troškova advokata koji je  profesionalno kvalifikovan da bude uvršćen u imenik branilaca, odnosno zastupnika žrtava. 

Svi branioci i zastupnici žrtava koji postupaju pred Specijalizovanim većima Kosova moraju da zadovolje uslove iz Direktive o braniocima i zastupnicima i Profesionalnog kodeksa branilaca i zastupnika. Branioci i zastupnici moraju da ispune određene uslove da bi bili uvršćeni u imenik branilaca i zastupnika žrtava.

Branilac

Osumnjičena i optužena lica imaju pravo na branioca. Služba odbrane, koja je u sastavu Sekretarijata, pruža podršku sudskim postupcima tako što vodi imenik branilaca i upravlja sistemom pravne pomoći za osumnjičena i optužena lica. Više informacija o pravima osumnjičenih i optuženih lica možete naći ovde i ovde.

Zastupnik žrtava

Žrtve koje učestvuju u postupku takođe imaju pravo na zastupnika. Služba za učešće žrtava, koja je u sastavu Sekretarijata, rukovodi sistemom za učešće žrtava, vodi imenik zastupnika i upravlja sistemom finansiranja zastupanja žrtava. Više informacija o učešću žrtava u postupku možete naći ovde i ovde.

Dežurni branilac/zastupnik

Pravo na stručnu pravnu pomoć obezbeđuje se i preko dežurnog branioca/zastupnika. Dežurni branilac/zastupnik stavlja se na raspolaganje po skraćenom postupku i određuje ga sekretar u hitnim slučajevima na ograničeno vreme.