Specijalizovano tužilaštvo (ST) je internacionalizovano, izmešteno tužilaštvo sa sedištem u Hagu, u Holandiji, osnovano radi sprovođenja istraga i, ukoliko je to opravdano, krivičnog gonjenja lica u vezi s krivičnim delima navedenim u Izveštaju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope (PSSE) „Nečovečno postupanje sa ljudima i nedozvoljena trgovina ljudskim organima na Kosovu‟ iz januara 2011. godine.

Specijalizovano tužilaštvo osnovano je 1. septembra 2016, preuzevši osoblje i mandat Specijalnog istražnog tima (SIT) na osnovu Ustavnog amandmana i lex specialis Zakona o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu koje je usvojila Skupština Kosova 3. avgusta 2015. godine.

Specijalizovano tužilaštvo istražuje teške prekogranične i međunarodne zločine, uključujući ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, kako ih definiše međunarodno običajno pravo i kako je izneto u Zakonu o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu.

Specijalizovano tužilaštvo je ovlašćeno, između ostalog, da zahteva prisustvo i da ispituje osumnjičene, žrtve i svedoke, da prikuplja i analizira informacije i dokaze, kao i da donosi odluke o pokretanju, nastavljanju ili obustavljanju krivičnih postupaka. Cilj mu je da proglasi odgovornim lica koja su počinila krivična dela koja spadaju u njegov mandat.

Specijalizovana veća imaju primat nad svim drugim sudovima na Kosovu. Specijalizovana veća ili ST mogu naložiti bilo kojem tužiocu ili sudu na teritoriji Kosova da im ustupe postupke koji su u nadležnosti Specijalizovanih veća ili ST-a u bilo kojoj fazi istrage ili postupka. Mogu da nalože bilo kojem kosovskom sudu da im preda predmete ili istrage koji su u toku a koji spadaju u nadležnost i mandat Specijalizovanih veća ili ST-a.

Svi sudovi i tužioci na Kosovu dužni su da bez odlaganja obaveste Specijalizovana veća i ST ukoliko imaju saznanja o nekom krivičnom postupku koji spada u nadležnost Specijalizovanih veća.

Specijalizovano tužilaštvo je deo kosovskog pravosudnog sistema, s tim da mu je, na osnovu Sporazuma između države domaćina Holandije i Kosova od 15. februara 2016, sedište u Holandiji. ST je privremena institucija sa konkretnim mandatom i nadležnošću koji se tiču određenih zločina protiv čovečnosti, ratnih zločina i drugih krivičnih dela prema kosovskim zakonima, a koja su navodno počinjena između 1. januara 1998. i 31. decembra 2000. godine.

Osoblje ST-a, koje uključuje tužioce, istražitelje, analitičare, stručnjake za bezbednost, službenike specijalizovane za zaštitu svedoka i ostalo pomoćno osoblje, čine isključivo građani zemalja članica Evropske unije ili jedne od pet zemalja kontributora koje nisu članice EU-a, tj. Kanade, Norveške, Švajcarske, Turske i Sjedinjenih Američkih Država. 

U brošuri ispod možete naći više informacija o ST-u.