• KSC-BC-2020-05/KSC-CA-2023-02/KSC-SC-2024-02
  Saljih Mustafa je bio komandant gerilske jedinice BIA, unutar operativne zone Lab Oslobodilačke vojske Kosova (OVK). Optužnica ga tereti za zločine počinjene od strane određenih pripadnika OVK protiv lica zatočenih na imanju u selu Zlaš koje je služilo kao zatvor, a bilo je smešteno u području Goljaka na Kosovu. Dokazni postupak je završio 20. juna 2022, a iznošenje završnih izlaganja je održano od 13. do 15. septembra 2022.godine. Prvostepena presuda je izrečena 16. decembra 2022. godine: pretresni panel je oglasio g. Mustafu krivim za ratne zločine proizvoljnog lišavanja slobode, mučenja i ubistva i izrekao mu kaznu zatvora u trajanju od 26 godina. Osam žrtava je učestvovalo u postupku. Izricanje naloga o reparacijama u odnosu na žrtve u ovom predmetu je održano 6. aprila 2023.godine: Panel je naložio Mustafi da u svojstvu naknade za štetu nanetu žrtvama krivičnih dela za koja je osuđen, žrtvama isplati ukupno 207.000 evra. Dana 2. februara 2023, odbrana Saljiha Mustafe je podnela (kao poverljivu) svoju najavu žalbe na presudu. Žalbena presuda je izečena 14. decembra 2023.godine: panel je smanjio njegovu ukupnu jedinstvenu kaznu s 26 na 22 godine zatvora, u šta se uračunava i vreme provedeno u pritvoru.
 • KSC-BC-2020-06
  Ovaj predmet uključuje četvoricu, po navodima, bivših visokih zvaničnika Oslobodilačke vojske Kosova: Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Redžepa Seljimija i Jakupa Krasnićija. U optužnici se navodi da su krivična dela koja im se stavljaju na teret izvršena u periodu najkasnije od marta 1998. do septembra 1999. na više mesta na Kosovu, kao i u Kukešu i Cahanu, u severnoj Albaniji. Tokom ponovnih pojavljivanja pred sudom 10. maja 2022, sva četvorica optuženih su se izjasnili da nisu krivi po novim optužbama iz izmenjene optužnice. Spis predmeta je prosleđen pretresnom panelu 15. decembra 2022. Konferencija za pripremu suđenja je održana 18. januara, a pripremna konferencija specijalizovanog tužioca 15. februara 2023. Suđenje je počelo 3. aprila 2023. godine uvodnim izlaganjima tužilaštva i zastupnika žrtava, a nakon toga i timova odbrane 4. i 5. aprila 2023. Sto pedeset i dve žrtve učestvuju u postupku.
 • KSC-BC-2023-10
  Sabit Januzi i Ismet Bahtijari su uhapšeni na Kosovu 5. oktobra i prebačeni u pritvorski objekat Specijalizovanih veća Kosova 6. oktobra 2023. Hadži Šalja je uhapšen na Kosovu 11. decembra, a prebačen u pritvorski objekat Specijalizovanih veća Kosova 12. decembra 2023. Dana 13. decembra 2023, tužilaštvo je podnelo zahtev za spajanjem predmeta protiv Januzija i Bahtijarija (KSC-BC-2023-10) sa onim protiv Hadžija Šalje (KSC-BC-2023-11). Sudija za prethodni postupak je 8. februara 2024. odobrio taj zahtev za spajanjem predmeta i naložio da će spojeni predmet biti preimenovan u Specijalizovani tužilac protiv Sabita Januzija, Ismeta Bahtijarija i Hadžija Šalje i da će imati broj KSC-BC-2023-10.
 • KSC-BC-2020-04
  Pjeter Šalja je, po navodima, bio pripadnik Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) stacioniran u Kukešu, Albanija. Krivična dela za koja je optužen Šalja, učinjena su između otprilike 17. maja 1999. i 5. juna 1999. nad licima zatvorenim u Kukešu (Albanija), u fabrici metala koju je navodno koristila OVK. Dana 21.septembra 2022, sudija za prethodni postupak je prosledio spis ovog predmeta Pretresnom panelu I. Suđenje je počelo 21. februara 2023, a faza izvođenja dokaza tužilaštva je završila 6. jula 2023. Dana 21. avgusta 2023. zastupnik žrtava je izveo svoje dokaze. Pripremna konferencija odbrane je održana 24. i 25. avgusta 2023. Panel je 15. septembra 2023. godine odbio zahtev odbrane za odbacivanjem optužbe za ubistvo iz optužnice (tačka 4) u skladu sa Pravilom 130 Pravilnika o postupku i dokazima.. Dokazni postupak odbrane ja započeo 20. septembra 2023. Dana 15. januara 2024, odbrana Pjetera Šalje je zvanično obavestila o završetku izvođenja svojih dokaza u ovom predmetu. Dokazni postupak u ovom predmetu je okončan 9. februara 2024.godine, a iznošenje završnih izlaganja je održano od 15. do 17. aprila 2024. Osam žrtava učestvuje u postupku.
 • KSC-BC-2020-07/KSC-CA-2022-01/KSC-SC-2023-01
  Predmet se odnosi na krivična dela protiv pravosuđa, u skladu sa članom 15(2) Zakona o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu. U optužnici se navodi da su najkasnije od 7. do 25. septembra, Gucati i Haradinaj neovlašćeno otkrili informacije zaštićene Zakonom o Specijalizovanim većima, uključujući podatke o izvesnim (potencijalnim) svedocima na osnovu kojih se može otkriti njihov identitet. Dana 18. maja 2022, izrečena je prvostepena presuda, kojom su i Gucati i Haradinaj oglašeni krivim i osuđeni na po četiri i po godine zatvora i izrečena im je novčana kazna od po 100 eura. Gucati i Haradinaj su podneli svoje žalbe dok je tužilaštvo je obavestilo da ne namerava da se žali na presudu. Žalbena presuda je izrečena 2. februara 2023: kazna umanjena na 4 godine i 3 meseca zatvora i novčana kazna od 100 evra. Haradinaj i Gucati su 2. odnosno 3. maja 2023. godine podneli zahtev za zaštitu zakonitost u skladu sa članom 48(6) do (8) Zakona kao i pravilom 193 Pravilnika. Dana 18. septembra 2023, panel Vrhovnog suda je odbio oba zahteva za zaštitu zakonitosti. Nakon odluke o izmeni kazni od strane predsednice SVK Trendafilove, Gucati i Haradinaj su pušteni na uslovnu slobodu 17. oktobra odnosno 14. decembra 2023.
 • KSC-BC-2018-01 (privremeni broj predmeta)
  Isni Kiljaj je uhapšen 2. novembra 2023. i prebačen u pritvorski objekat Specijalizovanih veća Kosova 3. novembra 2023. Kiljajevo prvo pristupanje pred sudijom pojedincem, u skladu sa članom 41 Zakona i pravilom 55 Pravilnika, je održano 4 novembra 2023. Tužilaštvo je podnelo prvobitnu optužnicu protiv Kiljaja na potvrđivanje 15. decembra 2023. godine, a zatim i revidiranu optužnicu 11. marta 2024. Dana 2. maja 2024. tužilaštvo je zatražilo suspenziju revidirane optužnice kako bi podnelo drugu izmenjenu verziju optužnice na potvrđivanje. Uzimajući u obzir ovaj razvoj događaja, kao i Kiljajevu pretpostavku nevinosti i pravo na slobodu, između ostalih faktora, sudija pojedinac Nikola Giju utvrdio je da bi produženje pritvora Kiljaju bilo neopravdano. Kao rezultat toga, naredio je njegovo puštanje na Kosovo uz primenu strogih uslova 15. maja 2024.