• KSC-BC-2020-05/KSC-CA-2023-02
  Saljih Mustafa je bio komandant gerilske jedinice BIA, unutar operativne zone Lab Oslobodilačke vojske Kosova (OVK). Optužnica ga tereti za zločine počinjene od strane određenih pripadnika OVK protiv lica zatočenih na imanju u selu Zlaš koje je služilo kao zatvor, a bilo je smešteno u području Goljaka na Kosovu. Dokazni postupak je završio 20. juna 2022, a iznošenje završnih izlaganja je održano od 13. do 15. septembra 2022.godine. Prvostepena presuda je izrečena 16. decembra 2022. godine: pretresni panel je oglasio g. Mustafu krivim za ratne zločine proizvoljnog lišavanja slobode, mučenja i ubistva i izrekao mu kaznu zatvora u trajanju od 26 godina. Osam žrtava je učestvovalo u postupku. Izricanje naloga o reparacijama u odnosu na žrtve u ovom predmetu je održano 6. aprila 2023.godine: Panel je naložio Mustafi da u svojstvu naknade za štetu nanetu žrtvama krivičnih dela za koja je osuđen, žrtvama isplati ukupno 207.000 evra. Dana 2. februara 2023, odbrana Saljiha Mustafe je podnela (kao poverljivu) svoju najavu žalbe na presudu. Najnovija redigovana verzija korigovanog žalbenog podneska odbrane je dostavljena 15. septembra 2023. Održavanje žalbenog pretresa je zakazano za 26. i 27. oktobar 2023.
 • KSC-BC-2020-04
  Pjeter Šalja je, po navodima, bio pripadnik Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) stacioniran u Kukešu, Albanija. Krivična dela za koja je optužen Šalja, učinjena su između otprilike 17. maja 1999. i 5. juna 1999. nad licima zatvorenim u Kukešu (Albanija), u fabrici metala koju je navodno koristila OVK. Dana 21.septembra 2022, sudija za prethodni postupak je prosledio spis ovog predmeta Pretresnom panelu I. Suđenje je počelo 21. februara 2023, a faza izvođenja dokaza tužilaštva je završila 6. jula 2023. Dana 21. avgusta 2023. zastupnik žrtava je izveo svoje dokaze. Pripremna konferencija odbrane je održana 24. i 25. avgusta 2023. Panel je 15. septembra 2023. godine odbio zahtev odbrane za odbacivanjem optužbe za ubistvo iz optužnice (tačka 4) u skladu sa Pravilom 130 Pravilnika o postupku i dokazima.. Dokazni postupak odbrane ja započeo 20. septembra 2023. Osam žrtava učestvuje u postupku.
 • KSC-BC-2020-06
  Ovaj predmet uključuje četvoricu, po navodima, bivših visokih zvaničnika Oslobodilačke vojske Kosova: Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Redžepa Seljimija i Jakupa Krasnićija. U optužnici se navodi da su krivična dela koja im se stavljaju na teret izvršena u periodu najkasnije od marta 1998. do septembra 1999. na više mesta na Kosovu, kao i u Kukešu i Cahanu, u severnoj Albaniji. Tokom ponovnih pojavljivanja pred sudom 10. maja 2022, sva četvorica optuženih su se izjasnili da nisu krivi po novim optužbama iz izmenjene optužnice. Spis predmeta je prosleđen pretresnom panelu 15. decembra 2022. Konferencija za pripremu suđenja je održana 18. januara, a pripremna konferencija specijalizovanog tužioca 15. februara 2023. Suđenje je počelo 3. aprila 2023. godine uvodnim izlaganjima tužilaštva i zastupnika žrtava, a nakon toga i timova odbrane 4. i 5. aprila 2023. Sto četrdeset i jedna žrtva učestvuje u postupku.
 • KSC-BC-2020-07/KSC-CA-2022-01/KSC-SC-2023-01
  Predmet se odnosi na krivična dela protiv pravosuđa, u skladu sa članom 15(2) Zakona o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu. U optužnici se navodi da su najkasnije od 7. do 25. septembra, Gucati i Haradinaj neovlašćeno otkrili informacije zaštićene Zakonom o Specijalizovanim većima, uključujući podatke o izvesnim (potencijalnim) svedocima na osnovu kojih se može otkriti njihov identitet. Dana 18. maja 2022, izrečena je prvostepena presuda, kojom su i Gucati i Haradinaj oglašeni krivim i osuđeni na po četiri i po godine zatvora i izrečena im je novčana kazna od po 100 eura. Gucati i Haradinaj su podneli svoje žalbe dok je tužilaštvo je obavestilo da ne namerava da se žali na presudu. Žalbena presuda je izrečena 2. februara 2023: kazna umanjena na 4 godine i 3 meseca zatvora i novčana kazna od 100 evra. Haradinaj i Gucati su 2. odnosno 3. maja 2023. godine podneli zahtev za zaštitu zakonitost u skladu sa članom 48(6) do (8) Zakona kao i pravilom 193 Pravilnika. Dana 18. septembra 2023, panel Vrhovnog suda je odbio oba zahteva za zaštitu zakonitosti.