IZLAGANJE, konferencija za štampu, 15. septembar 2016. godine, Hag

Dejvid Švendiman (David Schwendiman)

Specijalizovani tužilac

UVOD

Kao što već verovatno znate, 1. septembra imenovan sam na mesto glavnog tužioca novoosnovanog Specijalizovanog tužilaštva.

Moje imenovanje predstavlja zvaničnu tranziciju Specijalnog istražnog tima Evropske unije u Specijalizovano tužilaštvo.

Ovo imenovanje daje mi ovlasti za preduzimanje krivičnog gonjenja predmeta koji su rezultat istrage koju je do sada sprovodio Specijalni istražni tim, a sada novoosnovano Specijalizovano tužilaštvo.

Ovome danu sam se radovao sve od mog dolaska u Brisel u maju 2015. godine kada sam preuzeo istražni tim od ambasadora Viljemsona (Williamson).

Od tada se namerno nisam oglašavao jer sam hteo da sve svoje napore usmerim na istragu.

Cilj mi je danas da vas obavestim o načinu na koji ja posmatram svoju ulogu i dužnosti i da u najvećoj mogućoj meri odgovorim na što više Vaših pitanja u okviru vremena koje nam je na raspolaganju.

Kao što neki od vas već znaju, ja sam preko trideset godina radio kao tužilac u Sjedinjenim Američkim Državama pre nego što sam postao međunarodni tužilac u Bosni i Hercegovini.

Iz ličnog iskustva znam da su istrage i krivično gonjenje masovnih zločina vrlo bolni i teški postupaci, kako za one koji ih sprovode, tako i za one na koje se te istrage i krivična gonjenja odnose.

Znam iz prve ruke koliko vremena, truda i posvećenosti treba za rad na takvoj vrsti predmeta.

Izabran sam da radim ovaj posao jer sam pokazao sposobnost da uspešno sprovodim istrage i krivična gonjenja lica odgovornih za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.

Imam iskustva u rukovođenju tužilaštvom koje se bavi ovakvom vrstom posla.

Najbitnije od svega, imam reputaciju čoveka koji nezavisno obavlja svoj posao.

Namera mi je da obavljam ovaj posao na način na koji sam uvek radio:  pravedno, energično i bez ikakvog straha ili pravljenja protivusluga.

Ne bih prihvatio ovo imenovanje na mesto Specijalizovanog tužioca da nisam verovao da je to predmet na kojem treba raditi.

Sada je moja dužnost da svoj posao obavljam na profesionalan i nezavisan način te da nastavim s radom na istrazi i krivičnom gonjenju po onim tačkama optužnice za koje se na nezavisan i profesionalan način odlučim.

Svoje ću odluke da donosim isključivo na osnovu činjenica koje imamo i koje ćemo da nastavimo da prikupljamo, te na osnovu tumačenja zakona; ne na osnovu političkih, diplomatskih ili drugih posledica koje moje odluke mogu da imaju.

Svestan sam političke osetljivosti svog posla, ali još jednom ponavaljam – ja ću se rukovoditi isključivo činjenicama i zakonom.

Pre nego što nastavim, dozvolite mi da vas podsetim na napredak koji je do sada postignut.

NAPREDAK

Od početka svog rada, Specijalni istražni tim je mukotrpno skupljao dokaze iz svog mandata; ne u nameri da dokaže navode iz izveštaja Saveta Evrope nego da donese nezavisnu ocenu o tome postoje li dokazi koji opravdavaju podnošenje optužnice za izvršenje krivičnih dela.

Sledeći korak bio je obezbediti uslove kako bi se omogućilo i formalno bavljenje pitanjima koja su rezultat istrage.

Ako posmatrate samo prošlu godinu, videćete da je postignut neverovatan napredak u sledećim tačkama:

U avgustu 2015. godine Skupština Kosova je donela ustavni amandman i Zakon kojim su potrebni uslovi obezbeđeni;

U januaru ove godine zaključen je prelazni sporazum o državi domaćinu između Holandije i Kosova kojim je započeo proces koji je omogućio da sve ovo bude urađeno u Hagu;

U aprilu 2016. godine administracija novog suda koji je osnovan po tom Zakonu je prebačena u Hag;

U junu Specijalni istražni tim je premešten iz Brisela u Hag;

Zemlje članice Evropske unije nedavno su odobrile budžet kojim se omogućava ovaj celi poduhvat; 

1. septembra imenovan je Specijalizovani tužilac i zvanično je osnovano Specijalizovano tužilaštvo.

Stvari se neprekidno kreću prema napred, ali naravno da treba još više da se uradi.

U ovom času zapošljavamo najbolje i najnadarenije osoblje u Specijalizovano tužilaštvo kako bi se pridružili jezgru iznimnih ljudi iz istražnog tima i izgradio tim ljudi koji mi treba kako bi sve ovo doveo na još viši nivo.

Evropska unija, Holandija, Kosovo i međunarodna zajednica do sada su utrošili puno energije i resursa kako bi došli do ove tačke.

Zahvalan sam na finansijskoj i drugoj podršci Evropskoj uniji, Holandiji, Sjedinjenim Američkim Državama i ukupnoj međunarodnoj zajednici.

Siguran sam da će se ta podrška nastaviti.

Moja poruka je da niko ne treba da sumnja da je ovo jako ozbiljan poduhvat.

On je stvarnost.

OČEKIVANJA

Dozovolite mi da se ukratko osvrnem na neka od očekivanja i da odgovorim na neka od pitanja koja ljudi imaju u vezi rada tužilaštva.

Kada možemo da očekujemo podizanje optužnice?

Kao što sam već rekao, preostalo je još posla koji treba da se uradi, a biće ga još više pre nego budem u mogućnosti doneti formalne odluke o optužnici.

Na kraju krajeva, kada budemo spremni, ja ću da uradim ono na šta me obavezuju dokazi i Zakon – ni jedan minut pre i ni jedan minut posle.

Čvrsto verujem da žurba nije prijatelj pravde, kao što to nije i nepotrebno odlaganje.

U okviru svojih nadležnosti, odlučan sam da po pitanju obavljanja mojih dužnosti ne dođe do nepotrebnih odlaganja.

Nagađanja u vezi ovih stvari su jedino to, nagađanja koja nemaju legitimnu svrhu.

Ko će po Vašim očekivanjima biti optužen?

O tome da li je neko optužen znaćete kada optužnica odnosno optužni dokument bude objavljen od strane suda ako i kad tačke optužnice budu potvrđene.

Još jednom želim da naglasim da su bilo kakva nagađanja u vezi ovog samo nagađanja koja su nepravedna i potencijalno veoma štetna za žrtve i svedoke s jedne strane, kao i s druge strane za one koji će biti optuženi ili neće.

Ukratko, u vezi nagađanja i izveštaja koji navodno dolaze od strane “izvora bliskih tužilaštvu”, a u vezi ove istrage ili krivičnog gonjenja na osnovu istrage, ništa od onoga što čujete ili pročitate ne treba uzimati kao istinu ukoliko ne dolazi od mene ili od strane suda onda kada dođe vreme da se sud oglasi.

OBAVEZE

Reći ću nekoliko reči o obavezama koje imam u svojstvu tužioca kao i u svojstvu glavnog tužioca.

Nezavisnost.

Ustavni amandman i Zakon kojim je stvoreno radno mesto na kojem sam sada jasni su ; ja sam nezavisan.

Od nikoga ne primam uputstva.

Ovu sam pravnu, profesionalnu i ličnu obavezu preuzeo onog dana kada sam prihvatio imenovanje.

Donošenje odgovarajućih odluka o pitanju krivičnog gonjenja.

Moja profesionalna dužnost je da odobrim optužnicu zasnovanu na dostupnim dokazima koji će biti prihvaćeni tokom suđenja, koji će po pitanju kvaliteta i kvantiteta biti dovoljni da dovedu do osuđujuće presude donesene od strane onog ko će na neutralan i objektivan način ocenivati činjenice, kao i dokaze koji će biti stavljeni na test od strane odbrane.

Svaka osuđujuća presuda mora biti pravno valjana kako ne  bi bila odbačena tokom žalbenog postupka i ona mora da bude sprovediva.

Ovo su međunarodni standardi koji određuju okvire mog rada i ja sam im čvrsto posvećen.

Informisanje.

Jedna od obaveza koje imam u svojstvu glavnog tužioca je da informišem sve one koje interesuje moj rad i na koje moj rad ima uticaj; pre svega da obezbedim onoliko koliko mogu da žrtve na redovan i odgovarajući način budu informisane o napretku u istrazi i krivičnom gonjenju koji na njih ima uticaj.

Ja ovo razumem i odlučan sam da ispoštujem tu obavezu.

Vi ste jedan od najbitnijih kanala putem kojih će ljudi na koje sve ovo utiče dobiti informacije.

Cenim posao koji radite.

Verujem da su energični i slobodni, odgovorni mediji neophodni kako bi se obezbedilo da rezultati postignuti od strane Specijalizovanog tužilaštva i suda budu legitimni i da takvima budu smatrani od strane onih na koje će se ti rezultati odnositi.

Između ostalog, moj posao se sastoji od toga da istraga odnosno krivično gonjenje ne budu kompromitovani na način da se objave informacije koje mogu da budu štetne po žrtve, svedoke ili optužene, osim u slučaju kada je to regulisano pravilima ili u sudnici po uputstvima, nadzoru i zaštiti sudija.

Iz ovog razloga neću da govorim o istrazi, našim sredstvima, metodama ili izvorima informacija, kao niti o nalazima ili našim zaključcima.

Ja ću da budem otvoren s vama koliko to mogu, bez da kompromitujem istragu ili eventualno krivično gonjenje i bez da kršim sopstvene profesionalne i etičke obaveze.

Žrtve.

Čvrsto sam odlučan da obezbedim žrtvama da budu prikladno uključene u sve ono što radimo i da osetljive žrtve dobiju svu podršku koju mogu da im ponudim.

Ovo je ne samo pravna već i moralna obaveza koju shvatam sasvim lično i ozbiljno.

Zaštita svedoka i poverljive informacije.

Ja sam obavezan da štitim žrtve i da obezbedim da zaštićene informacije ostanu poverljive i sigurne da svedoci koji nam daju dokaze ne bi bili zastrašeni, povređeni ili da im se preti.

Ovo je takođe više od čisto pravne obaveze.

Ne želim da govorim o našim svedocima ili dam bilo kakve informacije u vezi s njima.

Isto tako, neću da govorim o našim sredstvima i metodama zaštite onih koji su ranjivi zbog svoje uloge u našim istragama ili mogućem krivičnom gonjenju. 

NADLEŽNOST

Na kraju, nekoliko reči o nadležnosti Specijalizovanog tužioca i Specijalizovanog tužilaštva.

Zakon koji je donesen prošle godine je veoma izričit u pogledu ograničenja koje nameće po pitanju nadležnosti Specijalizovanog tužilaštva – isto je i sa Specijalizovanim većima.

Uopšteno govoreći, moja nadležnost proteže se na istragu i krivično gonjenje:

Dela izvršena od strane pojedinaca u vezi radnji navedenih u Izveštaju Savetu Evrope iz 2011. godine; 

Dela izvršena od strane pojedinaca u vremenskom periodu od 1998. do kraja 2000. godine; 

Dela izvršena od strane pojedinaca koja predstavljaju ratni zločin odnosno zločin protiv čovečnosti u skladu s odredbama Zakona iz 2015. godine ili u skladu s odredbama važećeg običajnog međunarodnog prava;

Kao i dela koja imaju uticaj na integritet istrage ili sudskih postupaka; ovde se radi o zastrašivanju, lažnom svedočenju itd. 

 

Izvor: 
Specijalizovano tužilaštvo