Dana 26. maja 2020, Specijalizovano veće Ustavnog suda donelo je presudu u kojoj je navelo da su svih 30 izmena i dopuna Pravilnika o postupku i dokazima koje su sudije usvojile na petoj plenarnoj sednici, održanoj 29. i 30. aprila 2020, saglasne sa Poglavljem II Ustava.

Shodno pravilu 7(7) Pravilnika, usvojene izmene i dopune stupaju na snagu danas, sedam dana po potvrđivanju njihove saglasnosti sa Ustavom od strane Specijalizovanog veća. Izmenama i dopunama Pravilnika pojašnjavaju se određene odredbe i uopšte uzevši omogućava efikasnije i delotvornije vođenje sudskih postupaka.

Izmenjeni Pravilnik o postupku i dokazima je dostupan na veb stranici SVK

 

Izvor: 
Specijalizovana veća