Dana 31. maja 2024, Specijalizovano veće Ustavnog sud donelo je odluku po zahtevu Nasima Haradinaja za ocenu ustavnosti u kojem se žali da su tokom krivičnog postupka koji se protiv njega vodi pred Specijalizovanim većima povređena njegova individualna prava i slobode. Veće Ustavnog suda je deo njegovih pritužbi proglasilo nedopuštenim, a ostale odbio, zaključivši da nisu prekršeni ni Ustav Republike Kosovo ni Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Gospodin Haradinaj navodi da su pri izricanju osude preširoko tumačene tri odredbe iz Krivičnog zakona Kosova i tvrdi da njegove radnje u vreme izvršenja nisu predstavljale krivično delo. Veće Ustavnog suda je konstatovalo da g. Haradinaj u vezi sa svoja dva navoda nije iskoristio sva raspoloživa pravna sredstva predviđena zakonom, te je tu pritužbu proglasio delimično nedopuštenom.

Pored toga, g. Haradinaj se žali da ga je Specijalizovano tužilaštvo provociralo na izvršenje krivičnih dela za koja je osuđen i da su krivična veća primenila pogrešan pravni kriterijum, usled čega je teret dokazivanja u vezi s tim njegovim navodom prebačen na njegovu stranu. Veće Ustavnog suda je zaključilo da se slučaj g. Haradinaja ne tiče provokacije na izvršenje krivičnog dela i da ništa ne ukazuje na moguću povredu njegovih prava, te je tu pritužbu proglasio nedopuštenom.

Nadalje, g. Haradinaj navodi da su krivična veća prekršila njegovo pravo na slobodu izražavanja jer je odbio da prihvati opšti interes kao osnov za isključenje krivične odgovornosti. Veće Ustavnog suda je s tim u vezi konstatovalo da g. Haradinaj nije iskoristio sva raspoloživa pravna sredstva predviđena zakonom, te je i tu pritužbu proglasio nedopuštenom.

Na kraju, veće Ustavnog suda bilo je mišljenja da su krivična veća protumačila koncept krivičnog dela “ometanja službenog lica u vršenju službene dužnosti ozbiljnim pretnjama” na način za koji se opravdano može reći da je u skladu s bićem tog krivičnog dela i da je g. Haradinaj objektivno mogao da predvidi krivično delo u vreme kad je izvršeno. Veće ustavnog suda je stoga zaključilo da nisu prekršeni ni Ustav Kosova ni Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Tekst ove odluke dostupan je na vebsajtu Specijalizovanih veća.

 

Dana 25. septembra 2020, g. Haradinaj je uhapšen u Prištini, na Kosovu i doveden u pritvorsku jedinicu Specijalizovanih veća 26. septembra 2020. Dana 11. decembra 2020. sudija za prethodni postupak potvrdio je prvobitnu optužnicu protiv g. Haradinaja, i suđenje je počelo 7. oktobra 2021.

Dana 18. maja 2022. Nasim Haradinaj oglašen je krivim za ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti, zastrašivanje u krivičnom postupku i povredu tajnosti postupka. Izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od četiri i po godine, u šta mu je uračunato vreme provedeno u pritvoru, kao i novčana kazna od 100 Evra.

Dana 2. februara 2023, panel Apelacionog suda je potvrdio izrečenu osudu za zastrašivanje u krivičnom postupku, povredu tajnosti postupka i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti ozbiljnim pretnjama. Panel Apelacionog suda poništio je zaključak pretresnog panela o ometanju službenog lica u vršenju službene dužnosti učestvovanjem u zajedničkom delovanju grupe i oslobodilo ga krivice po toj tački optužnice. Imajući u vidu te zaključke, panel Apelacionog suda većim glasova je ublažio izrečenu kaznu na četiri godine i tri meseca.

Dana 2. maja 2023. g. Haradinaj je podneo zahtev za zaštitu zakonitosti, koji je predsednica suda uputila na rešavanje panelu Vrhovnog suda. Dana 18. septembra 2023. panel Vrhovnog suda odbio je zahtev za zaštitu zakonitosti.

Dana 12. decembra 2023. predsednica suda je donela odluku da se kazna izrečena Nasimu Haradinaju izmeni i da se on 14. decembra pusti na slobodu, pod posebnim uslovima koji ostaju na snazi do isteka kazne.

Izvor: 
Specijalizovana veća