Panel veća Apelacionog suda Specijalizovanih veća Kosova je 9. decembra 2020. doneo svoju prvu odluku po jednoj interlokutornoj žalbi. Žalba žalioca Hisnija Gucatija odnosi se na odluku sudije pojedinca u vezi sa zakonitošću njegovog hapšenja i njegovim zahtevom da bude pušten na slobodu uz kauciju. U toj svojoj prvoj odluci, panel Apelacionog suda je utvrdio kriterijume za preispitivanje interolokutornih žalbi i formalne zahteve koji se moraju ispuniti u žalbenom postupku.

Primenivši te kriterijume preispitivanja, panel Apelacionog suda je odbio Gucatijevu žalbu u celosti. Premda je konstatovao da je nalog za hapšenje pogrešno zasnovan na članu 39(3) Zakona, koji se odnosi na ovlašćenja sudije za prethodni postupak nakon podizanja optužnice, panel je smatrao, iz razloga koje je objasnio u odluci, da pravni akti i propisi koji uređuju rad Specijalizovanih veća potvrđuju da sudija za prethodni postupak jeste ovlašćen za izdavanje naloga za hapšenje pre podizanja optužnice.

Panel Apelacionog suda je takođe konstatovao da sudije imaju pravo da odluke o uslovnom puštanju na slobodu donose po vlastitom nahođenju i da sudija za prethodni postupak to pravo nije zloupotrebio kada je razmatrao uslove koje je g. Gucati predložio u prilog svom zahtevu za bude pušten na slobodu uz kauciju. Panel je bio mišljenja da g. Gucati nije pokazao da je sudija za prethodni postupak pogrešio u svojoj oceni o tome da li je pritvor neophodan prema članu 41(6) Zakona.

Panel Apelacionog suda je podvukao značaj načela proporcionalnosti u kontekstu pritvora pre suđenja, ali je zaključio da je Gucatijev pritvor u ovoj ranoj fazi postupka i dalje proporcionalan.

Izvor: 
Specijalizovana veća