Po dobijanju izveštaja od sekretara, gđe Fidelme Donlon, o vladanju g. Haradinaja tokom boravka u pritvorskom objektu Specijalizovanih veća, predsednica Specijalizovanih veća Kosova, sudija Ekaterina Trendafilova, donela je 12. oktobra 2023. odluku da razmotri pitanje izmene kazne izrečene Haradinaju i  mogućnost njegovog puštanja na slobodu pod izvesnim uslovima.

Pri donošenju odluke, predsednica se konsultovala sa sudijama panela koji su izrekli kaznu, kao što je predviđeno članom 51(2) Zakona o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu (u daljem tekstu: Zakon), i uzela u obzir faktore navedene u pravilu 196(3) Pravilnika o postupku i dokazima, kao i usmenu raspravu održanu sa g. Haradinajem.

Predsednica je bila mišljenja da su krivična dela za koja je g. Haradinaj osuđen neosporno teška, imajući u vidu zastrašujući efekat koji je otkrivanje poverljivih informacija imalo u odnosu na (potencijalne) svedoke, ali da postoji niz faktora koji govore u prilog izmeni kazne. Predsednica je istakla da je Haradinaj na usmenoj raspravi izrazio kajanje i pokazao rešenost da se ubuduće uzdrži od svih radnji koje bi mogle predstavljati krivična dela protiv pravosuđa.

Međutim, predsednica je napomenula da su g. Haradinaju u pritvorskom objektu izricane disciplinske mere. S obzirom na to, predsednica je bila mišljenja da g. Haradinaj jeste napravio izvestan pomak ka rehabilitaciji, ali da taj pomak nije dovoljan. Predsednica je stoga naložila sekretaru da u određenom roku podnese izveštaj o daljem vladanju g. Haradinaja u pritvorskom objektu, u cilju donošenja odluke o eventualnoj izmeni kazne.

Odluka predsednice može se naći na vebsajtu Specijalizovanih veća i dostupna je ovde.

Postupci vezan za ublažavanje ili izmenu kazni prema članu 51(2) Zakona su zasebni postupci. Kada osuđeno lice izdrži dve trećine kazne, ono stiče uslove da se razmotri mogućnost ublažavanja ili izmene kazne, što ne znači da ima pravo na ublažavanje ili izmenu kazne.

Izvor: 
Specijalizovana veća