Danas, 6. aprila 2023, Pretresni panel I je na javnoj sednici izrekao nalog o reparacijama u predmetu protiv Saljiha Mustafe, koji je 16. decembra 2022. oglašen krivim za ratne zločine proizvoljnog lišavanja slobode, mučenja i ubistva, i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 26 godina. Panel je naložio g. Mustafi da u svojstvu naknade za štetu nanetu žrtvama krivičnih dela za koja je osuđen, žrtvama isplati ukupno 207.000 evra.

Panel je zaključio da kompenzacija dosuđena svakoj žrtvi individualno predstavlja najadekvatniju vrstu i modalitet reparacija, i odredio različite sume u iznosima od 2.000 do 80.000 evra koje će biti isplaćene u slučaju osam žrtava-učesnika u postupku. Ti iznosi određeni su u skladu sa zahtevom zastupnice žrtava, koji pretresni panel smatra opravdanim i srazmernim obimu i stepenu štete koju su žrtve pretrpele.

Panel je konstatovao da njegova nadležnost u ovom predmetu prestaje donošenjem ovog naloga o reparacijama. Panel je stoga pozvao predsednicu Specijalizovanih veća da odredi sudski organ koji će biti zadužen za praćenje i nadzor nad sprovođenjem i izvršenjem ovog naloga o reparacijama.

Panel je napomenuo da iako je g. Mustafa isključivo odgovoran za isplatu naknade, on trenutno ne raspolaže sredstvima da u potpunosti izvrši taj nalog. Stoga je panel naglasio da drugi akteri treba da se uključe u izvršenje naloga o reparacijama, i da je to prvenstveno Kosovo. U tom pogledu, panel je naglasio da bi postojeći Program za naknadu štete žrtvama zločina mogao da posluži kao alternativa u izvršenju naloga o reparacijama iako su maksimalne sume koje se mogu dobiti iz programa niže od suma određenih nalogom o reparacijama.

Panel je stoga pozvao Kosovo da uvede nov sistem za reparacije žrtvama krivičnih dela iz nadležnosti Specijalizovanih veća kako bi se postigao jednak tretman za, s jedne strane, osumnjičene ili optužene pred Specijalizovanim većima, čija se odbrana finansira iz budžeta Kosova, i s druge strane, žrtve krivičnih dela iz nadležnosti Specijalizovanih veća za koje se ne izdvaja ništa. Panel je isto tako zapazio da se odredbe kosovskih zakona o šteti i povredama pretrpljenim u kontekstu rata na Kosovu 1998-1999. tiču isključivo žrtava neprijateljskih snaga, čime se po mišljenju panela vrši diskriminacija između žrtava tog rata.

Osim toga, panel je dao preporuku da se na inicijativu Specijalizovanih veća osnuje fond za žrtve krivičnih dela iz nadležnosti Specijalizovanih veća, za slučaj da Kosovo svoje obaveze prema žrtvama ne ispuni u razumnom roku putem sistema za reparacije. Taj fond bi u prvom redu trebalo da finansira Kosovo, a mogu ga finansirati i druge države i donatori koji žele da pruže podršku žrtvama.

Izvor: 
Specijalizovana veća