Pošto je Specijalizovano veće Ustavnog suda donelo svoju drugu po redu odluku, predsednica Ekaterina Trendafilova, je danas saopštila sledeće:

“Danas je važan dan za Specijalizovana veća i Specijalizovano tužilaštvo. Specijalizovano veće Ustavnog suda suda je utvrdilo, odlukom koju je saopštio predsedavajući sudija, da je Pravilnik o postupku i dokazima u saglasnosti sa Ustavom Kosova i međunarodnim standardima ljudskih prava.

Ova odluka je važna za našu instituciju iz više razloga.

Pre svega, odluka Specijalizovanog veća Ustavnog suda predstavlja garanciju da su Pravila u skladu sa najvišim standardima ljudskih prava. Zatim, usvajanjem Pravilnika o postupku i dokazima Specijalizovana veća takođe obezbeđuju robustan sistem zaštite pojedinaca koju mogu doći u opasnost zbog učešća u postupku pred Specijalizovanim većima. Najzad, kada Pravilnik stupi na snagu u roku od sedam dana od današnjeg dana, neće postojati nikakva pravna prepreka za primanje podnesaka ili optužnice Specijalizovanog tužilaštva.

Odluka koja je danas saopštena predstavlja poslednji u nizu koraka preduzetih tokom nepunih šest meseci koji su prethodili današnjem danu, a na koje ću se ukratko osvrnuti.

Na dužnost predsednika Specijalizovanih veća stupila sam 12. januara 2017. Odmah sam počela sa pripremom niza pravnih dokumenata koje je trebalo da razmotre i usvoje sudije na plenarnoj sednici.

Dana 7. februara 2017, nakon sveobuhvatne provere kvalifikacija i iskustva svih kandidata, izabrane su sudije koje su uvrštene u Listu međunarodnih sudija, u skladu sa Zakonom o Specijalizovanim većima i Specijalizovanim tužilaštvom.

Za manje od pet nedelja, nakon izuzetnih i koordinisanih napora i razmene mišljenja među sudijama, Specijalizovana veća Kosova  su održala plenarnu sednicu koja je trajala samo četiri dana i na kojoj je efikasno i ekspeditivno razmotren i, 17. marta 2017, usvojen paket od tri pravna dokumenta: Pravilnik o raspoređivanju sudija na konkretne postupke, Kodeks sudijske etike, koji precizira etičke standarde i disciplinski postupak u slučaju povrede dužnosti od strane sudija, i Pravilnik o postupku i dokazima.

Pravilnik o raspoređivanju sudija na konkretne postupke i Kodeks sudijske etike odmah su stupili na snagu. Pravilnik o postupku i dokazima je krajem marta upućen Specijalizovanom veću Ustavnog suda na ocenu ustavnosti, kako nalaže član 19(5) Zakona.

Specijalizovano veće Ustavnog suda donelo je svoju prvu odluku 26. aprila 2017, kojom je utvrdilo da samo devet od 208 pravila u Pravilniku nije u potpunosti usaglašeno sa Ustavom Kosova.

Odmah sam sazvala drugu plenarnu sednicu kako bi sudije razmotrile i eventualno usvojile radnu verziju izmenjenih i dopunjenih devet pravila. Plenarna sednica održana je daljinski, a usvojena pravila su upućena Specijalizovanom veću Ustavnog suda 31. maja 2017.

Danas, 28. juna, sudije Specijalizovanog veća Ustavnog suda su saopštile svoju odluku, u kojoj iznose svoj zaključak da pravila 19, 30 do 39, 41, 57, 137 i 161 nisu neusaglašena sa Ustavom Kosova. Shodno tome, ceo Pravilnik o postupku i dokazima u formi u kojoj su ga usvojile, izmenile i dopunile sudije na plenarnoj sednici je u skladu sa Poglavljem II Ustava Kosova. Stupanjem na snagu Pravilnika o postupku i dokazima naša institucija postaje potpuno spremna da obavlja svoju sudsku funkciju i započne sudske postupke.

U međuvremenu, Specijalizovana veća pripremaju za usvajanje brojne interne pravne dokumente koji će povećati efikasnost naše institucije.

Na kraju, želela bih da se zahvalim svim sudijama Specijalizovanih veća Kosova na izuzetnom zalaganju, uloženom naporu i profesionalizmu sa kojim su tokom prethodnih meseci sastavljali nacrte normativnih dokumenata od suštinskog značaja za našu instituciju, unosili u njih izmene i dopune, preispitivali ih i potvrđivali.

Mi, sudije Specijalizovanih veća, smo sada spremni da obavljamo svoje sudijske dužnosti nezavisno, nepristrasno i savesno, kao što nalaže naša svečana izjava."

Izvor: 
Specijalizovana veća