Po odobrenju predsednice Specijalizovanih veća, 1. marta 2019. sekretar je usvojila Kodeks profesionalne etike za branioce/zastupnike i tužioce pred Specijalizovanim većima Kosova.  Kodeks, kao esencijalni regulatorni dokument, definiše etičke i profesionalne standarde koji važe za specijalizovane branioce i zastupnike žrtava, kao i za tužioce koji postupaju pred panelima Specijalizovanih veća. Kodeksom se takođe reguliše disciplinski postupak koji se pokreće u slučaju povrede ovih standarda. Usvajanju ovog dokumenta je prethodila konsultacija sa nizom internih i spoljnih aktera koji su dali svoje stručno mišljenje o tekstu Kodeksa. Pored sudija Specijalizovanih veća Kosova, važan doprinos sastavljanju Kodeksa dali su predstavnici Specijalizovanog tužilaštva kao i radna grupa specijalizovanih branioca i zastupnika žrtava.

Predsednica Specijalizovanih veća želi da se zahvali svima koji su učestvovali u ovim konsultacijama. Dostavljeno je mnogo komentara i sugestija koji su se detaljno proučili i bili od velike pomoći u finaliziranju Kodeksa. Predsednica i sekretar su stoga uverene da će ovaj Kodeks doprineti pravičnosti i efikasnosti postupaka pred Specijalizovanim većima.

 

Izvor: 
Specijalizovana veća