Në përputhje me rregullën 15(2) të Rregullores së Punës të Dhomës së Specializuar të Gjykatës Kushtetuese, Paneli i Gjykatës Kushtetuese, në qoftë se e gjykon të nevojshme, mund të kërkojë informacione ose parashtrime plotësuese në lidhje me referimin e bërë sipas nenit 49 të Ligjit për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar.

Më poshtë gjenden parashtrimet e Avokatit të Popullit të paraqitura sipas kërkesës së Dhomës së Specializuar të Gjykatës Kushtetuese në lidhje me referimet:

Parashtrimet e Avokatit të Popullit në lidhje me referimin për amendamentet e propozuara në Kushtetutën e Kosovës (në anglisht).

16/10/2020