Dhomat e Specializuara të Kosovës dhe Zyra e Prokurorit të Specializuar kanë detyrimin të mbrojnë të drejtat themelore të mishëruara në Kapitullin II të Kushtetutës së Kosovës dhe të veprojnë në përputhje me të drejtën ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Veprimtaritë e Avokatit të Popullit përfshijnë kompetencën për të kryer hetime mbi ankesat e pranuara. Më poshtë gjenden raportet e publikuara mbi ankesat e paraqitura, të lëshuara nga Avokati i Popullit:

Raport i Avokatit të Popullit mbi hetimin në lidhje me ankesën e Rudi Metajt kundër Administratores së Dhomave të Specializuara të KosovëS

07/05/2021