Kosovo Specialist Chambers

Procurement Unit

P.O. Box 47

2501 CA The Hague

The Netherlands

 

Email: [email protected]

(Shënim: Kjo postë elektronike NUK përdoret për paraqitje ofertash. Ofertat që dërgohen përmes kësaj poste elektronike refuzohen automatikisht)