Të gjitha procedurat e tenderimit, kërkesat për shprehje interesi, si edhe kërkesat për informacion, të publikuara në këtë faqe, janë të hapura për tenderim publik. Në procedura tenderimi mund të marrin pjesë të gjithë personat fizikë dhe juridikë, pa asnjë kufizim. Rregullat (e kufizimit) të origjinës nuk janë të zbatueshme në lidhje me mallrat e blera.

Shënim: Ofertat duhet të paraqiten në përputhje me udhëzimet që përmban çdo dosje tenderi e publikuar. Ofertat e paraqitura në çfarëdo mënyre tjetër refuzohen automatikisht.

 

Në qoftë se më poshtë nuk ka dosje, atëherë nuk ka ftesa të hapura.

Shënim: Të gjitha procedurat e prokurimit kryhen vetëm në anglisht.

Provision of air transport brokering services to the Kosovo Specialist Chambers (KSCR/PROC/2023-2025/1143)