Informacion i përgjithshëm

“Dokumentacioni Gjyqësor Publik” është i vetmi arkiv zyrtar publik i dokumenteve në lidhje me çështjet gjyqësore para Dhomave të Specializuara të Kosovës. Arkivi përmban të gjitha parashtrimet e protokolluara, si mocione, aktakuza ose vendime, dhe, sipas rastit, shtojcat e atyre dokumenteve që mbajnë klasifikimin PUBLIK. Gjithashtu, arkivi përmban edhe versionet publike të transkripteve të proceseve gjyqësore. Adresa në internet e Dokumentacionit Gjyqësor Publik është: https://repository.scp-ks.org

Kini parasysh se dokumentet themeluese juridike, si Ligji për Dhomat e Specializuara të Kosovës dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar, Rregullorja e Procedurës dhe e Provave para Dhomave të Specializuara të Kosovës (DHSK)* dhe dokumentet e tjera themeluese, si për shembull rregulloret apo udhëzuesit e punës, gjenden në këtë rubrikë të faqes së internetit të DHSK-së.

* Rregullorja e Punës e Dhomës së Specializuar të Gjykatës Kushtetuese gjendet në Dokumentacionin Gjyqësor Publik nën numrat e çështjes KSC-CC-PR-2017-03 dhe KSC-CC-PR-20-09.

Gjuhët e ndërfaqes së kërkimit

Përdoruesit mund të ndryshojnë lehtësisht gjuhën e ndërfaqes së kërkimit duke zgjedhur njërën nga tri gjuhët zyrtare të DHSK-së, lart në këndin e djathtë të faqes. Kini parasysh se gjuha e ndërfaqes së kërkimit është gjuha që shfaqet në faqen e internetit, dhe jo automatikisht gjuha e dokumentit që kërkohet. Gjuha e dokumentit që kërkohet përzgjidhet te fusha “Gjuha” në “KRITERET E KËRKIMIT”, sikurse përshkruhet hollësisht më poshtë.

Shpjegim në lidhje me gjuhët

Ligji parashikon që gjykatësit vendosin se cila do të jetë gjuha e punës gjatë procedimit të një çështjeje gjyqësore. Në të gjitha proceset gjyqësore aktuale para DHSK-së, Prokurori i Specializuar (Prokuroria) dhe Mbrojtësi i Specializuar (Mbrojtja) janë pajtuar që gjuha e punës të jetë anglishtja. Për këtë arsye, dokumentet gjyqësore publike të secilës çështje gjyqësore publikohen sapo të jenë të disponueshme në gjuhën origjinale, e cila është zakonisht anglishtja. Versionet në gjuhët e tjera zyrtare publikohen kur Zyra Administrative të ketë përfunduar përkthimet. 

Shpjegim i kritereve të kërkimit

"Kërkim teksti": kriteri i kërkimit të tekstit i mundëson përdoruesit të bëjë kërkim të lirë në cilëndo nga tri gjuhët zyrtare të DHSK-së. Për të marrë rezultate që përmbajnë dy ose më shumë fjalë kërkimi, përdoruesi mund: të vendosë  frazën në thonjëza, për shembull "konferenca mbi ecurinë e çështjes", ose të vendosë "dhe" midis fjalëve të kërkimit, për shembull: "konferenca” DHE “ecurinë". Për të marrë rezultate që përmbajnë të paktën një nga fjalët e kërkimit, përdoruesi duhet të vendos "ose" midis fjalëve të kërkimit, për shembull: "konferenca” OSE “ecurinë".

Kërkimi ose rezultatet mund të saktësohen më tej duke përdorur kriteret e ndryshme, si për shembull “Emri dhe mbiemri i të akuzuarit/dyshuarit”, “Numri i çështjes”, dhe/ose “Gjuha”. Në qoftë se përdoruesi dëshiron t’i shohë dokumentet vetëm në një gjuhë, atëherë përzgjedh gjuhën përkatëse (për shembull “Anglishte”) dhe klikon në “Kërko”.  

Rezultatet mund të kërkohen edhe sipas kriterit “Lloji i Dokumentit”. Kjo do të thotë se përdoruesi mund të kërkojë lloje konkrete dokumentesh, si për shembull fletarrestime, mocione, vendime ose aktakuza. Për këtë lloj kërkimi, nga lista nën kategorinë “Lloji i Dokumentit”, përdoruesi përzgjedh “Parashtrim i Protokolluar”, dhe më poshtë, nga lista e nënkategorisë “Lloji i Parashtrimit” përdoruesi përzgjedh llojin e parashtrimit që dëshiron.

Përdoruesi mund të saktësojë llojin e parashtrimit edhe sipas kriterit “Niveli i Gjykatës” ose “Rregulla/Neni” i Rregullores së Procedurës dhe të Provave të DHSK-së, Rregullores së Punës të Dhomës së Specializuar të Gjykatës Kushtetuese ose Ligjit, sipas të cilave është dorëzuar parashtrimi përkatës.


Nëse i intereson të kërkojnë vetëm transkriptet e seancave të DHSK-së, nga lista nën kategorinë  “Lloji i Dokumentit” përdoruesi përzgjedh “Transkript” dhe më pas klikon në “Kërko”. Kini parasysh se versionet publike të transkripteve të proceseve ose seancave gjyqësore të DHSK-së përfshihen në arkivin e Dokumentacionit Gjyqësor Publik sa më shpejt të jetë e mundur pas seancës përkatëse.


Rezultatet e kërkimit mund të klasifikohen edhe sipas datës ose numrit të çështjes.