O repozitorijumu

Baza podataka “Javna sudska dokumentacija” jedini je zvanični javni repozitorijum dokumenata vezanih za predmete i spise pred Specijalizovanim većima Kosova. Ona sadrži sve javne podneske, kao što su zahtevi, optužnice ili odluke, kao i moguće priloge uz takve dokumente, ukoliko su javni. Pored toga, sadrži i javne verzije transkripata sudskih postupaka. Javnoj sudskoj dokumentaciji može se pristupiti na sledećoj internet adresi: https://repository.scp-ks.org

Treba imati u vidu da su osnovni pravni dokumenti, kao što su Zakon o Specijalizovanim većima Kosova i Specijalizovanom tužilaštvu, Pravilnik o postupku i dokazima pred Specijalizovanim većima Kosova* i drugi osnovni dokumenti, kao što su propisi i uputstva, dostupni na ovoj stranici vebsajta Specijalizovanih veća Kosova.

*Poslovnik o radu Specijalizovanog veća Ustavnog suda takođe je dostupan u bazi podataka Javna sudska dokumentacija u okviru predmetâ br. KSC-CC-PR-2017-03 i br. KSC-CC-PR-20-09.

Jezik pretrage

Korisnici mogu na jednostavan način da promene jezik na kojem pretražuju, tako što će u gornjem desnom uglu izabrati jedan od službenih jezika Specijalizovanih veća Kosova. Treba imati u vidu da jezik stranice vebsajta tj. jezik izabran za pretraživanje nije automatski i jezik traženog dokumenta. Jezik traženog dokumenta bira se označavanjem odgovarajućeg jezika u polju “Jezik” u okviru KRITERIJUMA PRETRAGA, što je detaljnije objašnjeno u nastavku ovog uputstva.  

Jezik dokumentacije

U skladu sa Zakonom , sudije odlučuju o tome koji će biti radni jezik postupka u određenom predmetu. U svim postupcima koji se trenutno vode pred Specijalizovanim većima Kosova, i specijalizovani tužilac (tužilaštvo) i specijalizovani branioci (odbrana) složili su se da radni jezik bude engleski. Javna sudska dokumentacija za pojedinačne predmete objavljuje se čim postane dostupna na jeziku originala, koji je obično engleski. Verzije na drugim službenim jezicima objavljuju se čim Sekretarijat završi prevođenje.

Kriterijumi pretrage

"Pretraga teksta": ovaj kriterijum za pretragu teksta omogućava korisniku slobodnu pretragu na bilo kom od tri službena jezika Specijalizovanih veća Kosova. Ukoliko žele da dobiju rezultate koji sadrže dva termina, korisnici mogu tražene termine da unesu pod znacima navoda, na primer: "statusna konferencija" ili da između reči upišu "AND”, na primer "statusna” AND “konferencija". Ukoliko žele da rezultati sadrže bar jedan od tih termina, između dva tražena termina treba upisati "OR", na primer "statusna” OR “konferencija".

Pretraga ili rezultati se mogu dodatno precizirati primenom različitih kriterijuma, kao što su “Ime optuženog/osumnjičenog”, “Broj predmeta” i/ili “Jezik”. Ukoliko korisnik želi dokumente samo na jednom određenom jeziku, onda treba da označi taj jezik (na primer “engleski”) i pritisne polje “Pretraga”.

Selekcija se može izvršiti i po kategoriji “Vrsta dokumenta”. To znači da se mogu tražiti konkretne vrste dokumenata, na primer nalozi za hapšenje, zahtevi, odluke ili optužnice, i to tako što se u okviru kategorije “Vrsta dokumenta” odabere potkategorija “Podnesak”, a potom u okviru nje, pod stavkom “Vrsta podneska”, željena vrsta podneska.

Furthermore, the user can also filter the filings by Court level or the appropriate Rule or Article from the KSC Rules of Procedure and Evidence, KSC Rules of Procedure for the Specialist Chamber of the Constitutional Court or the Law, pursuant to which the particular filing was submitted.


Ukoliko traže samo transkripte zasedanja Specijalizovanih veća Kosova, korisnici pod kategorijom “Vrsta dokumenta” treba da izaberu “Transkript” i zatim pritisnu polje “Pretraga”. Treba imati u vidu da se javne verzije transkripata sudskih postupaka/zasedanja pred Specijalizovanim većima Kosova unose u bazu podataka Javna sudska dokumentacija što je pre moguće nakon zasedanja.


Rezultati pretrage se mogu sortirati prema datumu ili broju predmeta.