Të kontaktoni një hetues ose prokuror për t’ia dhënë informacione ose për të kërkuar për bisedë, përdorni formularin e sigurt më poshtë

DETAJET TUAJA

DETAJET E TJERA

SI T’JU KONTAKTOJMË

MESAZHI JUAJ

* Këto fusha janë të detyrueshme që të mund ta verifikojmë identitetin tuaj dhe të kemi sesi t’ju kontaktojmë.

 

NJOFTIM PËR PRIVATËSINË: Të dhënat dhe informacionet personale që do të jepni me anë të këtij formulari mblidhen dhe përdoren nga Zyra e Prokurorit të Specializuar (ZPS) për qëllime të vërtetimit të identitetit tuaj, si edhe për parandalimin, hetimin, zbulimin ose ndjekjen e veprave penale. Kjo mund të përfshijë edhe përdorim dhe përpunim siç lejohet dhe kërkohet prej rregullave të Rregullores së Procedurës dhe të Provave që kanë të bëjnë me ZPS-në. Të gjithë punonjësit që kanë qasje dhe lidhje me përpunimin e të dhënave personale janë të detyruar të respektojnë konfidencialitetin e këtyre të dhënave. Për përpunimin e këtij formulari përdoret shërbimi i komunikimeve elektronike i ofruar prej një pale të tretë të besuar.