KSC-BC-2020-05/KSC-CA-2023-02/KSC-SC-2024-02
Saljih Mustafa je bio komandant gerilske jedinice BIA, unutar operativne zone Lab Oslobodilačke vojske Kosova (OVK). Optužnica ga tereti za zločine počinjene od strane određenih pripadnika OVK protiv lica zatočenih na imanju u selu Zlaš koje je služilo kao zatvor, a bilo je smešteno u području Goljaka na Kosovu. Dokazni postupak je završio 20. juna 2022, a iznošenje završnih izlaganja je održano od 13. do 15. septembra 2022.godine. Prvostepena presuda je izrečena 16. decembra 2022. godine: pretresni panel je oglasio g. Mustafu krivim za ratne zločine proizvoljnog lišavanja slobode, mučenja i ubistva i izrekao mu kaznu zatvora u trajanju od 26 godina. Osam žrtava je učestvovalo u postupku. Izricanje naloga o reparacijama u odnosu na žrtve u ovom predmetu je održano 6. aprila 2023.godine: Panel je naložio Mustafi da u svojstvu naknade za štetu nanetu žrtvama krivičnih dela za koja je osuđen, žrtvama isplati ukupno 207.000 evra. Dana 2. februara 2023, odbrana Saljiha Mustafe je podnela (kao poverljivu) svoju najavu žalbe na presudu. Žalbena presuda je izečena 14. decembra 2023.godine: panel je smanjio njegovu ukupnu jedinstvenu kaznu s 26 na 22 godine zatvora, u šta se uračunava i vreme provedeno u pritvoru.