Saljih Mustafa je bio komandant gerilske jedinice BIA, jedinice unutar operativne zone Lab Oslobodilačke vojske Kosova (OVK).

ISTORIJAT OPTUŽNICE

Optužnica protiv Mustafe potvrđena je 12. juna 2020. i konačna verzija je objavljena 28. septembra 2020.

SAŽETAK OPTUŽBI

U optužnici se navodi da Mustafa snosi pojedinačnu krivičnu odgovornost i krivičnu odgovornost kao pretpostavljeni starešina za zločine počinjene od strane određenih pripadnika OVK protiv lica zatočenih na imanju u selu Zlaš koje je služilo kao zatvor, a nalazi se u regionu Goljaka na Kosovu. Prema navodima optužnice, približno od 1. aprila 1999. do pred kraj aprila 1999, Saljih Mustafa i izvesni vojnici OVK, pripadnici policije i stražari imali su zajednički cilj da saslušavaju i zlostavljaju zatvorenike koje su držali zatvorene na imanju u Zlašu i taj zajednički cilj podrazumevao je vršenje krivičnih dela navedenih ispod.

Optužbe protiv njega glase:

Četiri tačke optužnice za ratne zločine

 • Proizvoljno lišavanje slobode (tačka 1)
 • Surovo postupanje (tačka 2)
 • Mučenje (tačka 3)
 • Ubistvo (tačka 4)

LINK ZA VAŽEĆU OPTUŽNICU

 


TOK POSTUPKA

Prethodni postupak/suđenje/reparacije (Broj predmeta: KSC-BC-2020-05 i KSC-BC-2020-05/R)

 • Mustafa je uhapšen i prebačen u pritvorski objekat SVK 24. septembra 2020.

 • Mustafino prvo pristupanje sudu održano je 28. septembra 2020. pred sudijom za prethodni postupak Nikolom Gijuom. U toku svog ponovnog pristupanja sudu 28.oktobra 2020, Mustafa se po svim tačkama optužnice izjasnio da nije kriv. 

 • Strane u postupku su podnele (kao poverljive) poslednje verzije svojih pretpretresnih podnesaka 22.februara 2021.(Specijalizovano tužilaštvo) i 6.maja 2021. (Odbrana).

 • 30. aprila 2021, sudija za prethodni postupak je doneo prvu odluku o učešću žrtava.

 • 7.maja 2021, sudija za prethodni postupak je prosledio spis predmeta Pretresnom panelu I. 

 • Pretresni panel je 21. maja izdao drugu odluku o učešću žrtava. Osim toga, panel je produžio rok za prijavljivanje žrtava sve do završetka faze izvođenja dokaza tužilaštva. Ukupno je za 8 podnosilaca zahteva odobren status žrtve koja učestvuje u ovom postupku kao deo jedne grupe (Grupa 1).

 • Konferencije za pripremu suđenja u ovom predmetu su održane 9. i 10. juna 2021.

 • Suđenje je počelo 15. septembra 2021 sa uvodnim izlaganjima specijalizovanog tužilaštva i zastupnika žrtava. Faza izvođenja dokaza tužilaštva je završila 4. februara 2022.

 • Dana 23. februara 2022, pretresni panel je odbio zahtev odbrane za odbacivanjem svih optužbi iz optužnice, u skladu sa pravilom 130 Pravilnika o postupku i dokazima. Pripremna konferencija odbrane, kao i statusna konferencija u vezi učešća žrtava, je održana 8. i 9. marta 2022.

 • Izvođenje dokaznog postupka odbrane je započelo 22. marta 2022.godine, dok je izvođenje dokaza zastupnika žrtava održano dan ranije, 21. marta. Odbrana Saljiha Mustafe je 26. maja 2022. godine zvanično obavestila o završetku izvođenja svojih dokaza u ovom predmetu.

 • U sklopu pobijanja dokaza odbrane, tužilaštvo je 1. juna 2022. godine pozvalo jednog svedoka i uvelo dodatne dokumente u dokazni spis.

 • Dana 3. juna 2022, panel je izveo svoje dodatne dokaze u skladu sa pravilom 132 Pravilnika, konkretno dva izveštaja veštaka koji se odnose na zdravstveno stanje nekih od žrtava, koje učestvuju u ovom predmetu.

 • Dokazni postupak u predmetu protiv Mustafe je završio 20. juna 2022. Odbrana i tužilaštvo su podneli svoje završne podneske 21. i 22. jula 2022. godine. Iznošenje završnih izlaganja je održano od 13. do 15. septembra 2022.godine. 

 • Prvostepena presuda je izrečena 16. decembra 2022. godine: pretresni panel je oglasio optuženog krivim za ratne zločine proizvoljnog lišavanja slobode, mučenja i ubistva i izrekao mu kaznu zatvora u trajanju od 26 godina.

 • Izricanje naloga o reparacijama u odnosu na žrtve u ovom predmetu je održano 6. aprila 2023.godine: Panel je naložio Mustafi da u svojstvu naknade za štetu nanetu žrtvama krivičnih dela za koja je osuđen, žrtvama isplati ukupno 207.000 evra.

 • Dana 17. januara, predsednica SVK Trendafilova imenovala je sudiju Žilbera Bitija kao sudiju pojedinca da nadgleda sprovođenje naloga o reparacijama. 

 

LINK ZA PRVOSTEPENU PRESUDU

 

LINK ZA SAŽETAK NALOGA O REPARACIJAMA

 

Informacije/statistika o ovom suđenju
Sastav pretresnog panela Sudije Mapi Felt-Folja (predsedavajući), Roland Dekers, Žilber Biti, Vladimir Mikula (rezervni sudija)
Specijalizovano tužilaštvo Sezari Mihaljčuk, Silvija Daskoli, Filipo de Minićis
Branilac Julius fon Bone (branilac), Betim Šalja (kobranilac)
Zastupnik žrtava Ani Pus (zastupnik), Anebreht Vosenberg (kozastupnik)
Faza suđenja Kraj dokaznog postupka (izricanje prvostepene presude 16. decembra 2022.)
Broj svedoka u sudnici 29 (14 za tužilaštvo, uključujući 1 svedoka u sklopu pobijanja dokaza odbrane; 15 za odbranu)
Broj pismenih izjava svedoka 2 (tužilaštvo)
Broj žrtava koje učestvuju u postupku 8
Broj dana suđenja 53 
Dužina prethodnog postupka 11 meseci 22 dana
Dužina perioda većanja o prvostepenoj presudi (od završetka suđenja do izricanja prvostepene presude) 3 meseca
Ukupno vreme provedeno pred Osnovnim sudom (od dolaska u pritvorsku jedinicu do izricanja prvostepene presude) 26 meseci i 22 dana

 

Žalbeni postupak (Broj predmeta: KSC-CA-2023-02)

 • Dana 9. januara 2023, panel Apelacionog suda je delimično usvojio zahtev Mustafine odbrane za produženje roka i odobrio odbrani, kao i tužilaštvu, da do 3. februara 2023. godine podnesu najave žalbi (ukoliko ih budu odlučili podneti).

 • Dana 2. februara 2023, odbrana Saljiha Mustafe je podnela (kao poverljivu) svoju najavu žalbe na presudu, nakon čega je predsednica Suda odredila panel Apelacionog suda, sastavljen od sudija Mišel Pikar, Kai Ambosa i Nine Jorgensen da odluče o žalbi. Javna redigovana verzija najave žalbe od strane odbrane je dostavljena 13. februara 2023.

 • Predžalbena konferencija je održana 16. februara 2023.

 • Dana 3. aprila 2023, Panel Apelacionog suda je delimično odobrio zahtev Mustafine odbrane za  produženje roka i odobrio joj da dostavi svoj žalbeni podnesak na presudu do 24. aprila 2023. Najnovija redigovana verzija korigovanog žalbenog podneska odbrane je dostavljena 15. septembra 2023. 

 • Žalbeni pretres je održan 26. i 27. oktobra 2023.

 • Žalbena presuda je izrečena 14. decembra 2023.Apelacioni panel potvrdio je osudu Mustafe za ratne zločine proizvoljnog lišavanja slobode (tačka 1 optužnice), mučenja (tačka 3) i ubistva (tačka 4). Panel je odbio osam žalbenih razloga kojima je Mustafa osporavao  prvostepenu presudu, a delimično je prihvatio žalbeni razlog u kom je Mustafa osporavao izrečenu kaznu u trajanju od 26 godina. Došavši do zaključka da su, u predmetima koji su se pred međunarodnim sudovima i pred kosovskim sudovima vodili za ratne zločine uporedive s onima za koje je Mustafa osuđen, izricane blaže kazne od one koju je pretresni panel izrekao Mustafi, Apelacioni panel je njegovu ukupnu jedinstvenu kaznu smanjio s 26 na 22 godine zatvora, u šta se uračunava i vreme provedeno u pritvoru. Apelacioni panel je takođe napomenuo da se ova presuda ne odražava na nalog o reparacijama, izdat 6. aprila 2023. godine pošto ga Mustafa nije osporio. 

 

LINK ZA DRUGOSTEPENU PRESUDU

 

Informacije/statistika o žalbenom postupku
Sastav panela Apelacionog suda Sudije Mišel Pikar (predsedavajuća), Kai Ambos i Nina Jorgensen
Specijalizovano tužilaštvo Sezari Mihaljčuk, Niko Barlink
Odbrana Julius fon Bone (branilac), Betim Šalja (kobranilac)
Zastupnik žrtava Ani Pus (zastupnik), Anebreht Vosenberg (kozastupnik)
Dužina perioda većanja o drugostepenoj presudi (od poslednjeg podneska strana u postupku do izricanja drugostepene presude) 1 mesec i 13 dana
Dužina žalbenog postupka* 10 meseci i 12 dana

*period od podnošenja najave žalbe do izricanja žalbene presude


 

Zahtev za zaštitu zakonitosti pred Vrhovnim sudom (Broj predmeta: KSC-SC-2024-02)

 • Dana 15. januara 2024. godine, odbrana Saljiha Mustafe je zatražila produženje roka za podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti. Predsednica Trendafilova odredila je 17. januara 2024. godine panel Vrhovnog suda da odluči o ovom kao i drugim eventualnim zahtevima u vezi sa ovim pitanjem. Panel Vrhovnog suda je 25. januara odbio zahtev odbrane za produženje roka. 

 • Mustafa je 14. marta 2024. godine podneo zahtev za zaštitu zakonitosti u skladu sa članom 48(6) do (8) Zakona kao i pravilom 193 Pravilnika.

Sastav panela Vrhovnog suda Sudije Ekaterina Trendafilova (predsedavajuća), Kristina van den Vajngart i Danijel Fransen
Specijalizovano tužilaštvo Sezari Mihaljčuk, Niko Barlink
Odbrana Julius fon Bone (branilac)

SVA SUDSKA ROČIŠTA

Ispod se nalazi spisak svih ročišta u predmetu protiv Mustafe. Molimo da imate u vidu da će se video snimci i transkripti dodavati u tabelu kada budu dostupni. 

Sva javna ročišta u predmetu protiv Mustafe
Datum Vrsta ročišta Video snimak Transkript
28/09/2020 Prvo pristupanje sudu Video Transkript
05/10/2020 Statusna konferencija Video Transkript
28/10/2020 Dodatno pristupanje/statusna konferencija Video Transkript
14/12/2020 Statusna konferencija Video Transkript
01/02/2021 Statusna konferencija Video Transkript
05/03/2021 Statusna konferencija Video Transkript
09/06/2021 Konf. za pripremu suđenja Video Transkript
15/09/2021 Uvodna izlaganja (tužilaštvo i zastupnica žrtava) Video Transcript
20/09/2021 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W03593 Video Transkript
21/09/2021 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W03593 Video  Transkript
22/09/2021 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W03593 Video Transkript
23/09/2021 Sudska sednica - iskazi svedoka tužilaštva W03593 i W04600 Video Transkript
24/09/2021 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W04600 Video Transkript
27/09/2021 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W04600 Video Transkript
04/10/2021 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W01679 Video Transkript
05/10/2021 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W01679 Video Transkript
12/10/2021 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W03594 Video Transkript
13/10/2021 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W03594 Video Transkript
14/10/2021 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W03594 Video Transkript
02/11/2021 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W04603 Video Transkript
03/11/2021 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W04603 Video Transkript
10/11/2021 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W04669 Video Transcript
11/11/2021 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W04669 Video Transcript
17/11/2021 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W04676 Video Transcript
18/11/2021 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W04676 Video Transkript
22/11/2021 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W04391 Video Transkript
23/11/2021 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W04391 Video Transkript
24/11/2021 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W04390 Video Transkript
13/12/2021 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W04674 Video Transkript
14/12/2021 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W04674 Video Transkript
18/01/2022 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva Fatmira Sopija Video Transkript
19/01/2022 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva Fatmira Sopija Video Transkript
25/01/2022 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva Sejdija Veseljija (Sejdi Veseli) Video Transkript
01/02/2022 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva Fatmira Humoljija (Fatmir Humolli) Video Transkript
02/02/2022 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva Fatmira Humoljija (Fatmir Humolli) Video Transkript
08/03/2022 Pripremna konferencija odbrane/statusna konferencija u vezi učešća žrtava Video Transkript
09/03/2022 Pripremna konferencija odbrane/statusna konferencija u vezi učešća žrtava Video Transkript
21/03/2022 Izvođenje dokaza zastupnika žrtava  Video Transkript
22/03/2022 Uvodno izlaganje odbrane Video Transkript
23/03/2022 Sudska sednica - iskaz svedoka odbrane Brahima Mehmetaja Video Transkript
24/03/2022 Sudska sednica - iskaz svedoka odbrane Brahima Mehmetaja Video Transkript
28/03/2022 Sudska sednica - iskaz svedoka odbrane Ahmeta Ademija Video Transkript
29/03/2022 Sudska sednica - iskaz svedoka odbrane Ahmeta Jakupa Ismailija Video Transkript
30/03/2022 Sudska sednica - iskaz svedoka odbrane Hazira Borovcija Video Transkript
31/03/2022 Sudska sednica - iskaz svedoka odbrane Hazira Borovcija Video Transkript
04/04/2022 Sudska sednica - iskaz svedoka odbrane Ganija Sopija Video Transkript
05/04/2022 Sudska sednica - iskaz svedoka odbrane Bislima Nrecija (Bislim Nreci) Video Transkript
06/04/2022 Sudska sednica - iskaz svedoka odbrane Nazmija Vrbovcija Video Transkript
11/04/2022 Sudska sednica - iskaz svedoka odbrane Kaplana Parduzija (Kapllan Parduzi) Video Transkript
12/04/2022 Sudska sednica - iskaz svedoka odbrane Nuredina Ibišija (Nuredin Ibishi) Video Transkript
13/04/2022 Sudska sednica - iskaz svedoka odbrane Šećira Rahimija (Sheqir Rrahimi) Video Transkript
20/04/2022 Sudska sednica - iskaz svedoka odbrane Muslija Haljimija (Musli Halimi) Video Transkript
21/04/2022 Sudska sednica - iskazi svedoka odbrane Muslija Haljimija i Selatina Krasnićija (Selatin Krasniqi) Video Transkript
22/04/2022 Sudska sednica - iskazi svedoka odbrane Selatina Krasnićija i Muhameta Ajetija Video Transkript
11/05/2022 Sudska sednica - iskaz svedoka odbrane Teute Hadri (Teuta Hadri) Video Transkript
12/05/2022 Sudska sednica - iskazi svedoka odbrane Teute Hadri i Ibadete Kanoli-Kaću (Ibadete Canolli-Kaciu) Video  Transkript
19/05/2022 Sudska sednica - sednica o proceduralnim pitanjima Video Transkript
01/06/2022 Sudska sednica - svedočenje svedoka tužilaštva u sklopu pobijanja dokaza odbrane (rebuttal) Video Transkript
13/09/2022 Završna izlaganja Video Transkript
14/09/2022 Završna izlaganja Video Transkript
15/09/2022 Završna izlaganja Video Transkript
16/12/2022 Izricanje prvostepene presude Video Transkript
16/02/2023 Predžalbena konferencija Video Transkript
06/04/2023 Nalog za reparaciju Video Transkript
26/10/2023 Žalbeni pretres Video Transkript
27/10/2023 Žalbeni pretres Video Transkript
14/12/2023 Žalbena presuda Video Transcript

 

Podaci o predmetu

Optuženi: 
Saljih Mustafa
Broj predmeta: 
KSC-BC-2020-05/KSC-CA-2023-02/KSC-SC-2024-02

Povezani dokumenti (zaštita zakonitosti pred Vrhovnim sudom)