U okviru svog outreach programa i programa za posetioce, Specijalizovana veća Kosova su 26. februara primila u posetu grupu od 35 pravnika, studenata i univerzitetskih profesora iz različitih zemalja, većinom s Kosova, iz Srbije, Hrvatske, Velike Britanije i Holandije. Posetu su inicirale Fondacija Džefri Najs i Univerzitet u Amsterdamu. Predstavnici Specijalizovanih veća Kosova govorili su o nadležnosti, strukturi i mandatu Suda, te o ulogama Službe odbrane, Službe za učešće žrtava, medijskog informisanja i programa outreach. Posetioci i panel su nakon prezentacija diskutovali o pitanjima nadležnosti, dokaza, sistema pravne pomoći, kao i o imenicima branilaca i zastupnika žrtava.