Na dan 31. oktobra i 1. novembra 2019. godine, Specijalizovana veća Kosova (SVK) su u prostorijama SVK u Hagu bila domaćin sastanka radne grupe branilaca i zastupnika žrtava, u znak podrške njihovim nastojanjima da osnuju “Nezavisno predstavničko telo branilaca i zastupnika upisanih u imenik branilaca i zastupnika SVK” (NPTB). NPTB bi pružao podršku funkcionisanju, efikasnosti i nezavisnosti branilaca i zastupnika koji postupaju pred Specijalizovanim većima Kosova i uspostavio kanale za komunikaciju i konsultovanje između predstavničkog tela branilaca i SVK. Na sastanku je radna grupa branilaca diskutovala o osnivačkom dokumentu NPTB i pripremila njegov nacrt.

Predsednik suda Ekaterina Trendafilova, koja je predstavnicima poželela dobrodošlicu u prostorijama suda, istakla je izuzetan značaj postojanja NPTB za izvršenje mandata SVK na bezbedan, nezavisan, nepristrasan, pravičan i efikasan način. Predsednica Trendafilova izjavila je s tim u vezi da pozdravlja osnivanje NPTB i usvajanje njihovog osnivačkog dokumenta kako bi SVK sa njima mogla da uspostave saradnju o pitanjima značajnim za njihov rad, kao i za rad SVK.

Do danas je 164 branilaca i zastupnika žrtava upisano u imenik branilaca i zastupnika. Direktiva o braniocima i zastupnicima žrtava usvojena je u novembru 2017. godine. Oba dokumenta nalaze se na našoj internet stranici ovde i ovde.

Izvor: 
Specijalizovana veća