Dana 15. and 16. marta 2018. sudije Specijalizovanih veća Kosova su se sastale u Hagu radi održavanja treće plenarne sednice.

Nakon usvajanja, preispitivanja i stupanja na snagu Pravilnika o postupku i dokazima tokom prve i druge plenarne sednice u 2017. godini, sudije su u julu 2017. stvorile uslove koji su bili neophodni da bi Specijalizovana veća postala sudski operativna. Kako Pravilnik tek treba da se isproba u praksi, u ovom trenutku nije bilo potrebno predlagati ikakve izmene Pravilnika, niti diskutovati o njima.

Tokom plenarne sednice sudije su obaveštene o aktivnostima koje je obavio Sekretarijat u protekloj godini kako bi se nastavilo efikasno sprovođenje mandata Specijalizovanih veća. U diskusijama koje su vođene, sudije su se usredsredile na ostvarivanje predstojećih planova.

U skladu sa Zakonom o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu, sve sudije Specijalizovanih veća se nalaze na Listi sudija ali ne dobijaju nikakvu novčanu naknadu niti prinadležnosti samo na osnovu toga što se nalaze na Listi. Pored toga, sudije dolaze u sedište Suda isključivo po zahtevu predsednika radi obavljanja dužnosti koje iziskuju njihovo prisustvo.  To je slučaj sa plenarnim sednicama čija je svrha da se omogući sudijama da vode međusobne diskusije; plenarne sednice se uobičajeno održavaju u prostorijama Specijalizovanih veća.

Izvor: 
Specijalizovana veća