Pjetër Shala ishte anëtar i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (‘UÇK’) i stacionuar në Kukës, Shqipëri.

HISTORIKU I AKTAKUZËS

Aktakuza kundër Shalës u konfirmua më 12 qershor 2020 dhe versioni i redaktuar u bë publik më 15 prill 2021. Më 18 tetor 2021, gjykatësi i pocedurës paraprake miratoi pjesërisht mocionet e Mbrojtjes dhe urdhëroi ZPS-në që të ndryshojë aktakuzën në mënyrë që të ofrojë nivelin e kërkuar të konkretitetit dhe të qartësisë lidhur me pjesëmarrjen personale të të akuzuarit në incidente. ZPS-ja e dorëzoi aktakuzën e korrigjuar më 1 nëntor 2021. Kjo ishte aktakuza në fuqi në këtë çështje.


PËRMBLEDHJE E AKUZAVE

Krimet për të cilat akuzohet Shala u kryen përafërsisht midis 17 majit 1999 dhe 5 qershorit 1999, kundër personave që u mbajtën të ndaluar në fabrikën e metalit në Kukës (Shqipëri), që pretendohet se përdorej prej UÇK-së. Sipas aktakuzës, viktimat e këtyre krimeve ishin të gjithë shtetas të RFJ-së dhe persona të cilët nuk merrnin pjesë aktivisht në luftime.

Pjetër Shala akuzohet për:

KRIMET E LUFTËS TË

  • Ndalimit arbitrar (Pika 1)
  • Trajtimit mizor (Pika 2)
  • Torturës (Pika 3)
  • Vrasjes së paligjshme (Pika 4)

LIDHJA ME AKTAKUZËN NË FUQI

 


ZHVILLIMET PROCEDURALE

  • Shala u arrestua më 16 mars 2021 në Belgjikë dhe u transferua në objektin e paraburgimit të Dhomave të Specializuara të Kosovës më 15 prill 2021.

  • Më 19 prill 2021, Shala pati paraqitjen e tij të parë para gjykatësit të procedurës paraprake dhe u vetëdeklarua i pafajshëm për të gjitha pikat e aktakuzës.

  • Më 15 dhjetor 2021, gjykatësi i procedurës paraprake miratoi kërkesën e një individi për t’u pranuar si viktimë pjesëmarrëse në procesin gjyqësor. Më 11 gusht 2022, në vendimin e tij të dytë në lidhje me pjesëmarrjen e viktimave, Gjykatësi i Procedurës Paraprake pranoi një person tjetër si viktimë pjesëmarrëse në procesin gjyqësor në këtë çështje. Gjashtë viktima të tjera u pranuan më 19 shtator 2022.

  • Më 28 janar 2022, ZPS-ja e dorëzoi si rreptësisht konfidenciale dhe ex parte dosjen e saj paraprake.

  • Më 14 prill 2022, Gjykatësi i Procedurës Paraprake, në urdhrin e tij gojor, caktoi 31 gushtin si datë paraprake  për kalimin e dosjes trupit gjykues. Më 20 korrik 2022, Gjykatësi i Procedurës Paraprake caktoi 21 shtatorin 2022 si datë të re paraprake. Më 15 shtator 2022, Gjykatësi i Procedurës Paraprake njoftoi Kryetaren se dosja e çështjes do të jetë gati për t’u kaluar më 21 shtator 2022.

  • Më 21 shtator 2022, Gjykatësi i Procedurës Paraprake ia kaloi dosjen e çështjes Trupit Gjykues I.

Të dhëna/statistika aktuale për fazën e procedurës paraprake*
Përbërja e Trupit Gjykues Gjykatësit Mapi Feld-Folia (kryesuese), Roland Dekers, Zhilber Biti, dhe Vladimir Mikula (rezervë)
Mbrojtja Zhan-Lui Zhilisen (Mbrojtës), Muhamed Hedi Auini, Leto Kariolu (Bashkëmbrojtës)
Mbrojtësi/Mbrojtësja i/e Viktimave Sajmon Loz (Mbrojtës), Maria Raxhiovska (Bashkëmbrojtëse)
Numri i viktimave pjesëmarrëse 8
Faza e procedurës paraprake Dosja e çështjes iu kalua Trupit Gjykues I më 21 shtator 2022; në pritje të caktimit të datës së konferencës përgatitore për gjykimin
Kohëzgjatja e procedurës paraprake 17 muaj 11 ditë

*Nga 26/09/2022


 

LISTA E TË GJITHA SEANCAVE

Më poshtë mund të gjeni listën e të gjitha seancave në çështjen Shala. Ju lutem vini re se videot dhe transkriptet do t’i shtohen listës pasi që të bëhen të disponueshme. Nganjëherë do të nevojiten disa ditë para se një video ose një transkript i seancave të caktuara të jetë në dispozicion.

Lista e të gjitha seancave publike në çështjen Shala
Data Lloji i seancës Video regjistrimi Transkripti
19/04/2021 Paraqitje e parë Videoja Transkripti
23/04/2021 Konferencë mbi ecurinë e çështjes Videoja Transkripti
21/06/2021 Konferencë mbi ecurinë e çështjes Videoja Transkripti
23/09/2021 Konferencë mbi ecurinë e çështjes Videoja Transkripti
15/11/2021 Konferencë mbi ecurinë e çështjes Videoja Transkripti
14/01/2022 Konferencë mbi ecurinë e çështjes Videoja Transkripti
04/03/2022 Konferencë mbi ecurinë e çështjes Videoja Transkripti
14/04/2022 Konferencë mbi ecurinë e çështjes Videoja Transkripti