Pjeter Šalja je bio pripadnik Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) stacioniran u Kukešu, Albanija.

ISTORIJAT OPTUŽNICE

Optužnica protiv Šalje je potvrđena 12. juna 2020, a redigovana verzija je objavljena 15. aprila 2021. Dana 18. oktobra 2021, sudija za prethodni postupak je delimično uvažio zahtev odbrane i naložio Specijalizovanom tužilaštvu da dostavi ispravljenu verziju optužnice koja bi pružila potreban nivo konkretnosti i jasnoće u vezi ličnog učestvovanja optuženog u incidentima. Specijalizovano tužilaštvo je podnelo korigovanu optužnicu 1. novembra 2021. Ovo je važeća optužnica u ovom predmetu. 


SAŽETAK OPTUŽBI

Krivična dela za koja je optužen Šalja, učinjena su između otprilike 17. maja 1999. i 5. juna 1999. nad licima zatvorenim u Kukešu (Albanija), u fabrici metala koju je navodno koristila OVK. Prema optužnici, sve žrtve tih krivičnih dela bile su građani Savezne Republike Jugoslavije koji nisu aktivno učestvovali u neprijateljstvima.

Optužbe protiv njega glase:

ČETIRI TAČKE OPTUŽNICE ZA RATNE ZLOČINE

 • Proizvoljno lišavanje slobode (tačka 1)
 • Surovo postupanje (tačka 2)
 • Mučenje (tačka 3)
 • Ubistvo (tačka 4)

LINK ZA VAŽEĆU OPTUŽNICU

 


TOK POSTUPKA

 • Šalja je uhapšen 16. marta u Belgiji i prebačen pritvorski objekat SVK 15. aprila 2021.

 • Šaljino prvo pristupanje sudu održano je 19. aprila 2021. pred sudijom za prethodni postupak Nikolom Gijuom. Izjasnio se da nije kriv po svim tačkama optužnice.

 • Dana 15. decembra 2021, sudija za prethodni postupak je odobrio prijavu jednog lica i priznao mu status žrtve koja učestvuje u postupku. U svojoj drugoj odluci o učešću žrtava 11. avgusta 2022. godine, sudija za prethodni postupak je priznao status žrtve u ovom predmetu još jednoj osobi. Dana 19. septembra 2022, još 6 podnosilaca zahteva je dobilo status žrtve u ovom predmetu. Dana 9. februara, pretresni panel je odlučio da će se postupak o reparacijama i krivični postupak voditi istovremeno  kao i da, u slučaju osuđujuće presude u ovom predmetu, panel neće uputiti žrtve na parničke postupke pred drugim sudovima na Kosovu u skladu sa članom 22(9) Zakona i pravilom 167 Pravilnika, već će izdati nalog za reparaciju u skladu sa članovima 22(8) i 44(6) Zakona. U svojoj odluci obelodanjenoj 6. marta 2023. godine, pretresni panel promenio je rok za podnošenje prijava žrtava za učešće u postupku do okončanja izvođenja dokaza tužilaštva.

 • Dana 28. januara 2022, Specijalizovano tužilaštvo je podnelo, kao strogo poverljiv i ex-parte, svoj pretpretresni podnesak. Poverljiva redigovana verzija pretpretresnog podneska tužilaštva je podnesena 31. januara, dok je manje redigovana verzija (još uvek poverljiva) podnesena 8. februara 2022. godine. Dana 14. aprila 2023, dostavljena je javna redigovana verzija pretpretresnog podneska tužilaštva dok je javna redigovana verzija pretpretresnog podneska odbrane objavljena 21. aprila 2023.

 • Sudija za prethodni postupak je, u svojoj usmenoj odluci 14. aprila 2022, odredio 31. avgust 2022. godine kao okvirni datum za predaju spisa ovog predmeta pretresnom panelu. U narednoj odluci od 20. jula 2022, sudija za prethodni postupak je odredio 21. septembar kao novi okvirni datum za predaju spisa. Dana 15. septembra 2022, sudija za prethodni postupak je obavestio predsednicu da će spis ovog predmeta biti spreman za prosleđivanje pretresnom panelu 21. septembra 2022.

 • Dana 21.septembra 2022, sudija za prethodni postupak je prosledio spis predmeta Pretresnom panelu I. Konferencija za pripremu suđenja je održana od 18. do 20. oktobra 2022. 

 • Suđenje je počelo 21. februara 2023. godine sa uvodnim izlaganjima tužilaštva, zastupnika žrtava i odbrane.

Trenutne informacije/statistika o fazi suđenja*
Sastav pretresnog panela Sudije Mapi Felt-Folja (predsedavajuća), Roland Dekers, Žilber Biti, Vladimir Mikula (rezervni sudija)
Specijalizovano tužilaštvo Filipo de Minićis, Gaia Pergolo, Eva Vajler
Branioci Žan Lui Gilisen (branilac), Muhamed Hedi Auini, Leto Kariolu (kobranioci)
Zastupnik žrtava Sajmon Loz (zastupnik),  Marija Radžijovska (kozastupnik)
Faza suđenja Izvođenje dokaza tužilaštva
Broj žrtava koje učestvuju u postupku 8
Broj dana suđenja 13
Broj svedoka u sudnici 7 (tužilaštvo)
Dužina prethodnog postupka 22 meseca i 6 dana

*Ažurirano 02/06/2023


SVA SUDSKA ROČIŠTA

Ispod se nalazi spisak svih ročišta u predmetu protiv Šalje. Molimo da imate u vidu da će se video snimci i transkripti dodavati u tabelu kada budu dostupni. Ponekad će trebati više dana pre nego što video ili transkript sa ordređenih ročišta bude dostupan.

Sva javna ročišta u predmetu protiv Šalje
Datum Vrsta ročišta Video snimak Transkript
19/04/2021 Prvo pristupanje sudu Video Transkript
23/04/2021 Statusna konferencija Video Transkript
21/06/2021 Statusna konferencija Video Transkript
23/09/2021 Statusna konferencija Video Transkript
15/11/2021 Statusna konferencija Video Transkript
14/01/2022 Statusna konferencija Video Transkript
04/03/2022 Statusna konferencija Video Transkript
14/04/2022 Statusna konferencija Video Transkript
18/10/2022 Konferencija za pripremu suđenja Video Transkript
19/10/2022 Konferencija za pripremu suđenja Video Transkript
21/02/2023 Uvodna izlaganja Video Transkript
22/02/2023 Uvodna izlaganja Video Transkript
27/03/2023 Sudska sednica - svedočenje svedoka tužilaštva TW4-08 Video Transkript
28/03/2023 Sudska sednica - svedočenje svedoka tužilaštva TW4-08 i TW4-06 Video Transkript
29/03/2023 Sudska sednica - svedočenje svedoka tužilaštva TW4-06 i TW4-07 Video Transkript
30/03/2023 Sudska sednica - svedočenje svedoka tužilaštva TW4-07 i TW4-09 Video Transkript