SAŽETAK NAVODNIH KRIVIČNIH DELA

Specijalizovani tužilac izdao je naredbu za hapšenje Isnija Kiljaja zbog krivičnih dela protiv pravosuđa, uključujući ometanje službenog lica u obavljanju službene dužnosti u smislu člana 401 Krivičnog zakonika Kosova (KZK) iz 2019. godine, Zakon br.06/L-074 (KZK), i povredu tajnosti postupka prema članu 392 KZK i članovima 15(2) i 16(3) Zakona br.05/L-053 o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu. 


TOK POSTUPKA*

  • Isni Kiljaj je uhapšen 2. novembra 2023. i  prebačen u pritvorski objekat Specijalizovanih veća Kosova 3. novembra 2023.

  • Kiljajevo prvo pristupanje pred sudijom pojedincem, u skladu sa članom 41 Zakona i pravilom 55 Pravilnika, je održano 4 novembra 2023.

  • Tužilaštvo je podnelo prvobitnu optužnicu protiv Kiljaja na potvrđivanje 15. decembra 2023. godine, a zatim i revidiranu optužnicu 11. marta 2024. Dana 2. maja 2024. tužilaštvo je zatražilo suspenziju revidirane optužnice kako bi podnelo drugu izmenjenu verziju na potvrđivanje. Uzimajući u obzir ovaj razvoj događaja, kao i Kiljajevu pretpostavku nevinosti i pravo na slobodu, između ostalih faktora, sudija pojedinac Nikola Giju utvrdio je da bi produženje pritvora Kiljaju bilo neopravdano. Kao rezultat toga, naredio je njegovo puštanje na Kosovo uz primenu strogih uslova 15. maja 2024. Dana 18. jula 2024, tužilaštvo je obavestilo sudiju za prethodni postupak da je podnelo izmenjenu optužnicu. 

*Isni Kiljaj se još uvek smatra osumnjičenim.

Trenutne informacije/statistika o fazi predmeta
Sudija pojedinac Sudija Maržori Maselo
Odbrana Ian Edvards (branilac)

 

SVA SUDSKA ROČIŠTA

Ispod se nalazi spisak svih ročišta u predmetu protiv Kiljaja. Molimo da imate u vidu da će se video snimci i transkripti dodavati u tabelu kada budu dostupni. Ponekad će trebati više dana pre nego što video ili transkript sa ordređenih ročišta bude dostupan.

Sva javna ročišta u predmetu protiv Kiljaja
Datum Vrsta ročišta Video snimak Transkript
04/11/2023 Prvo pristupanje sudu  Video Transkript