KSC-BC-2018-01 (privremeni broj predmeta)
Isni Kiljaj je uhapšen 2. novembra 2023. i prebačen u pritvorski objekat Specijalizovanih veća Kosova 3. novembra 2023. Kiljajevo prvo pristupanje pred sudijom pojedincem, u skladu sa članom 41 Zakona i pravilom 55 Pravilnika, je održano 4 novembra 2023. Tužilaštvo je podnelo prvobitnu optužnicu protiv Kiljaja na potvrđivanje 15. decembra 2023. godine, a zatim i revidiranu optužnicu 11. marta 2024. Dana 2. maja 2024. tužilaštvo je zatražilo suspenziju revidirane optužnice kako bi podnelo drugu izmenjenu verziju optužnice na potvrđivanje. Uzimajući u obzir ovaj razvoj događaja, kao i Kiljajevu pretpostavku nevinosti i pravo na slobodu, između ostalih faktora, sudija pojedinac Nikola Giju utvrdio je da bi produženje pritvora Kiljaju bilo neopravdano. Kao rezultat toga, naredio je njegovo puštanje na Kosovo uz primenu strogih uslova 15. maja 2024.
KSC-BC-2023-10
Sabit Januzi i Ismet Bahtijari su uhapšeni na Kosovu 5. oktobra i prebačeni u pritvorski objekat Specijalizovanih veća Kosova 6. oktobra 2023. Hadži Šalja je uhapšen na Kosovu 11. decembra, a prebačen u pritvorski objekat Specijalizovanih veća Kosova 12. decembra 2023. Dana 13. decembra 2023, tužilaštvo je podnelo zahtev za spajanjem predmeta protiv Januzija i Bahtijarija (KSC-BC-2023-10) sa onim protiv Hadžija Šalje (KSC-BC-2023-11). Sudija za prethodni postupak je 8. februara 2024. odobrio taj zahtev za spajanjem predmeta i naložio da će spojeni predmet biti preimenovan u Specijalizovani tužilac protiv Sabita Januzija, Ismeta Bahtijarija i Hadžija Šalje i da će imati broj KSC-BC-2023-10. Dana 5. juna 2024, sudija za prethodni postupak je odredio 5. juli 2024.godine kao datum za prosleđivanje spisa predmeta pretresnom panelu.