Subscribe to Live update from the Court
E.g., 27/09/2022
E.g., 27/09/2022
E martë 23 Gusht, 2022 17:00

Pjetër Shala: Gjykata Kushtetuese hedh poshtë edhe një referim lidhur me shkeljet e të drejtave themelore

Më 22 gusht 2022, Dhoma e Specializuar e Gjykatës Kushtetuese, e përbërë nga gjykatësit Vidar Stensland, Rumen Nenkov dhe Romina Inkuti, lëshoi vendimin e saj mbi referimin e Pjetër Shalës në lidhje me shkeljet e pretenduara të të drejtave të tija themelore, dorëzuar më 19 korrik të këtij viti. Paneli konstatoi se referimi është i parakohshëm dhe rrjedhimisht e shpalli të papranueshëm në përputhje me nenin 113(7) të Kushtetutës, nenin 49(3) të Ligjit dhe rregullën 14(f) të Rregullores së Punës të Dhomës së Specializuar të Gjykatës Kushtetuese. Vendimi i Panelit ndodhet këtu.

E martë 23 Gusht, 2022 10:30

Gucati dorëzon dosjen e apelit

Hysni Gucati dorëzoi dosjen e apelit kundër aktgjykimit të shpallur më 18 maj të këtij viti. Versionin e redaktuar publik, i dorëzuar më 22 gusht, mund ta gjeni këtu, së bashku me shtojcat.

E martë 23 Gusht, 2022 10:00

Gjykata e Apelit hedh poshtë apelin e Thaçit në lidhje me vazhdimin e paraburgimit

Më 22 gusht 2022, Paneli i Gjykatës së Apelit hodhi poshtë apelin më të fundit nga Hashim Thaçi kundër vendimit të Gjykatësit të Procedurës Paraprake, në të cilin urdhërohet vazhdimi i paraburgimit të tij.

E martë 23 Gusht, 2022 09:30

Çështja Thaçi dhe të tjerët: Apelet e Mbrojtjes në lidhje me mangësi të pretenduara në aktakuzë hedhen poshtë

Më 22 gusth 2022, Paneli i Gjykatës së Apelit hodhi poshtë tri apele, të dorëzuara nga Thaçi, Selimi dhe Krasniqi, kundër vendimit të mëparshëm të  Gjykatësit të Procedurës Paraprake, në të cilin u hodhën poshtë disa nga mocionet e mëparshme të Mbrojtjes dhe ZPS-ja u urdhërua të dorëzojë versionin e korrigjuar të aktakuzës së konfirmuar. Vendimin e Panelit të Gjykatës së Apelit mund ta gjeni këtu dhe më shumë informacion në lidhje me historikun e aktakuzës mund të gjeni në faqen e internetit të dedikuar për çështjen gjyqësore.

E premte 19 Gusht, 2022 15:45

Çështja gjyqësore Shala: datë e re paraprake për kalimin e dosjes për gjykim

Në vendimin e tij të fundit, Gjykatësi i Procedurës Paraprake në çështjen gjyqësore Shala ndryshoi  datën 31 gusht 2022, që e kishte parashikuar fillimisht për kalimin e dosjes për gjykim dhe caktoi 21 shtatorin 2022 si datë të re paraprake. Gjithashtu, Gjykatësi zgjati afatin për Mbrojtjen për të dorëzuar dosjen paraprake të saj nga 15 gushti në 5 shtator 2022. Vendimin e plotë mund ta gjeni këtu.

E mërkurë 17 Gusht, 2022 23:00

Informimi javor i DHSK-së për median më 18 gusht

Të enjten, më 18 gusht në orën 14:30, do të mbahet informimi javor i radhës i DHSK-së për median. Gjatë këtij informimi, zëdhënësit e DHSK-së do të japin një informacion të përditësuar mbi zhvillimet e fundit lidhur me procedurat gjyqësore dhe veprimtaritë e tjera publike të gjykatës. Gazetarët do të kenë mundësinë të bëjnë pyetje. Për të marrë pjesë, për çdo informim javor nevojitet regjistrimi paraprak. Ju lutemi dërgoni një mesazh elektronik me emrin dhe mbiemrin tuaj si dhe emërtimin e medias në [email protected]. Afati i fundit për regjistrimin paraprak është çdo të enjte deri në ora 12:00. Detajet e platformës Zoom do të ju dërgohen pas regjistrimit paraprak. Regjistrimet e informacioneve të ofruara gjatë informimeve javore do të vihen në dispozicion në kanalin Youtube të DHSK-së. 

E martë 16 Gusht, 2022 16:00

Gucati&Haradinaj: Aktgykimi i disponueshëm në gjuhën shqipe

Versioni i redaktuar publik i aktgjykimit në çështjen gjyqësore Gucati&Haradinaj, i shpallur më 18 maj 2022, tani është i disponueshën në gjuhën shqipe. Aktgjykimin, së bashku me të gjithë informacionin e përditësuar lidhur me këtë çështje gjyqësore, mund ta gjeni edhe në faqen e internetit të dedikuar për lëndën..

E martë 16 Gusht, 2022 09:15

Gjykata Supreme hedh poshtë kërkesën e Veselit në lidhje me paraburgim

Më 15 gusht 2022, Paneli i Gjykatës Supreme, i përbërë prej Gjykatësve Ekaterina Trendafilova (kryegjykatëse), Kristinë van den Vajngart dhe Mihael Bolander, hodhën poshtë kërkesën e Kadri Veselit për mbrojtje të ligjshmërisë në lidhje me vendimin e Panelit të Gjykatës së Apelit të datës 31 mars 2022, në të cilin konfirmoi vendimin e Gjykatësit të Procedurës Paraprake mbi vazhdimin e mbajtjes  së  z. Veselit në paraburgim.

E hënë 15 Gusht, 2022 15:15

Viktima e dytë pranohet në proces gjyqësor në çështjen Shala

Më 11 gusht 2022, Gjykatësi i Procedurës Paraprake Giju nxori vendimin e dytë mbi pjesëmarrjen e viktimave në çështjen kundër Pjetër Shalës. Një parashtrues i kërkesës u pranua si viktimë pjesëmarrëse dhe personi do përfshihet në grupin ekzistues të viktimave (Grupi 1 me një person tjetër të pranuar më parë) dhe përfaqësohet nga mbrojtësja e njëjtë  e viktimave.

E hënë 15 Gusht, 2022 14:30

Çështja gjyqësore Thaçi dhe të tjerët: ZPS-ja do të dorëzojë aktakuzën e ndryshuar më tej

Më 22 korrik, Gjykatësi i Procedurës Paraprake miratoi pjesërisht kërkesën e Mbrojtjes së Thaçit që pretendon mangësi në aktakuzën e fundit kundër të akuzuarve në këtë çështje gjyqësore, e dorëzuar më 29 prill 2022. Gjykatësi Giju urdhëroi ZPS-në që, deri më 30 shtator 2022, të dorëzojë aktakuzën  e konfirmuar të ndryshuar më tej, me një numër informacionesh shtesë lidhur me akuzat aktuale. Hollësitë lidhur me shtesat mund t’i gjeni në vendimin aktual.