Afati përmbyllës i Ftesës sonë për Aplikime (FpA 2-2021) ishte 8 Shtator 2021. Aktualisht është duke u kryer procedura e përzgjedhjes dhe rekrutimit. Ju lutemi vizitoni rregullisht faqen tonë për mundësi të tjera në të ardhmen.