Afati përmbyllës i Ftesë sonë për Aplikime 1-2020 ishte 25 nëntor 2020. Aktualisht është duke u kryer procedura e përzgjedhjes dhe rekrutimit.  Ju lutemi vizitoni rregullisht faqen tonë për mundësi të tjera në të ardhmen.