Afati i shtyrë i Ftesës sonë për Aplikime 1-2023 ishte 8 nëntor 2023, ora 17:00 (ora e Brukselit)

Ju lutem mbani parasysh se aplikimet e dërguara pas përfundimit të afatit nuk do të pranohen..

Aktualisht është duke u kryer procedura e përzgjedhjes dhe rekrutimit.

Ju lutemi vizitoni rregullisht faqen tonë për mundësi të tjera në të ardhmen.