FTESË AKTUALE PËR APLIKIME (FPA) DHE VENDE TË LIRA PUNE

Afati përmbyllës i Ftesës sonë më të fundit për Aplikime (FpA 1-2019, Praktikë Profesionale) ishte 10 maj 2019. Rekrutimi dhe përzgjedhja përkatëse janë në vijim e sipër.

 

JU LUTEMI MBANI PARASYSH SE NUK PRANOHEN APLIKIMET E MARRA PAS AFATIT TË PËRCAKTUAR. PARA DORËZIMIT TË APLIKIMIT, JU LUTEMI LEXONI ME KUJDES INFORMACIONIN NË FTESËN PËR APLIKIME DHE SHËNIMET E MËPOSHTME

INFORMACION I PЁRGJITHSHËM:

  • Aplikimi juaj do të merret parasysh vetëm nëse dorëzoni formularin elektronik përkatës. Ju lutem sigurohuni që të përdorni formularin E RI të aplikimit dhe të plotësoni aty të gjithë informacionin e kërkuar. Aplikimet e bëra me formularin e mëparshëm nuk do të shqyrtohen;
  • Pranohet vetëm një aplikim për kandidat. Megjithatë, mund tё aplikoni pёr gjithsej deri në tri vende pune me tё njёjtin formular aplikimi, duke i renditur vendet e punёs nё bazё tё pёrparёsisё sё preferuar;
  • Formulari I RI duhet të plotësohet në gjuhën angleze;
  • Ju lutemi plotësoni me kujdes dhe saktësi çdo pjesë të formularit për arsye se aplikimi vlerësohet mbi bazën e tërësisë dhe saktësisë së të gjithë informacionit që keni dhënë në formular;
  • Para dorëzimit të aplikimit, kandidatët duhet të vlerësojnë nëse i plotësojnë të gjitha kriteret e pranimit të përcaktuara në përshkrimin e vendit të punës;
  • Kandidatët të cilët dëshirojnë të konsiderohen si kandidatë ‘të emёruar nga autoritet shtetërore’, duhet të dorëzojnë aplikimin përmes autoriteteve shtetërore përkatëse;
  • Kandidatët të cilët dëshirojnë të konsiderohen si kandidatë ‘të kontraktuar’ duhet ta riemërojnë skedarin “MBIEMRI, Emri.docx” dhe ta dërgojnë si shtojcë të bashkëngjitur në adresën elektronike të Njësisë së Burimeve Njerëzore: applications@scp-ks.org (vjegëza dërgon postë elektronike) OSE internship@scp-ks.org, sipas rastit përkatës;
  • Njësia e Burimeve Njerëzore konfirmon marrjen e aplikimit. Për rezultatin e procedurës përzgjedhëse gjithashtu do të informoheni nëpërmjet postës elektronike.
  • Njoftimi i Privatësisë ndodhet këtu.