FTESË AKTUALE PËR APLIKIME (FPA) DHE VENDE TË LIRA PUNE

Afati përmbyllës i Ftesës sonë më të fundit për Aplikime (FpA e Jashtëzakonshme 5-2019) ishte 7 shkurt  2020, ora 17:00 (sipas orës së Brukselit). Rekrutimi dhe përzgjedhja përkatëse janë në vijim e sipër. Ju lutemi vizitoni faqen tonë rregullisht për mundësi punësimi në të ardhmen.

 

JU LUTEMI MBANI PARASYSH SE NUK PRANOHEN APLIKIMET E MARRA PAS AFATIT TË PËRCAKTUAR. PARA DORËZIMIT TË APLIKIMIT, JU LUTEMI LEXONI ME KUJDES INFORMACIONIN NË FTESËN PËR APLIKIME DHE SHËNIMET E MËPOSHTME

INFORMACION I PЁRGJITHSHËM:

  • Aplikimi juaj do të merret parasysh vetëm nëse dorëzoni formularin elektronik përkatës. Ju lutem sigurohuni që të përdorni formularin e aplikimit në këtë faqe interneti dhe të plotësoni aty të gjithë informacionin e kërkuar. Aplikimet e bëra me formularin e mëparshëm nuk do të shqyrtohen;
  • Pranohet vetëm një aplikim për kandidat. Megjithatë, mund tё aplikoni pёr deri në tri vende pune me tё njëjtin formular aplikimi, duke i renditur ato nё bazё tё pёrparёsisё sё preferuar;
  • Formulari duhet të plotësohet në gjuhën angleze;
  • Ju lutemi plotësoni me kujdes dhe saktësi çdo pjesë të formularit për arsye se aplikimi vlerësohet mbi bazën e tërësisë dhe saktësisë së të gjithë informacionit që keni dhënë në formular;
  • Para dorëzimit të aplikimit, kandidatët duhet të vlerësojnë nëse i plotësojnë të gjitha kriteret e pranimit të përcaktuara në përshkrimin e vendit të punës;
  • Kandidatët të cilët dëshirojnë të konsiderohen si kandidatë ‘të emëruar nga autoritet shtetërore’, duhet të dorëzojnë aplikimin përmes autoriteteve shtetërore përkatëse;
  • Kandidatët të cilët dëshirojnë të konsiderohen si kandidatë ‘të kontraktuar’ duhet ta riemërojnë skedarin “MBIEMRI, Emri.docx” dhe ta dërgojnë si shtojcë të bashkëngjitur në adresën elektronike të Njësisë së Burimeve Njerëzore: applications@scp-ks.org;
  • Njësia e Burimeve Njerëzore do të konfirmojë marrjen e aplikimit. Për rezultatin e procedurës përzgjedhëse gjithashtu do të informoheni nëpërmjet postës elektronike.
  • Njoftimi i Privatësisë ndodhet këtu.