Afati i dorëzimit të aplikimeve për pjesën më të madhe të vendeve të lira të punës në ftesën për aplikime (FPA) 1-2020, ishte data 16 nëntor 2020. Vetëm për nëntë vende të lira pune afati shtyhet deri më 25 nëntor 2020, ora 17:00 (ora e brukselit).

Ju lutemi mbani parasysh se aplikimet që merren pas afatit nuk do të pranohen. 

FpA 1-2020: Më poshtë përmbledhja e të gjitha vendeve të lira të punës.

PARA SE TË DORËZONI APLIKIMIN, JU LUTEMI LEXONI INFORMACIONIN QË PËRMBAN FpA-ja DHE SHËNIMET E MËPOSHTME. 

Aplikimi juaj do të shqyrtohet VETËM nëse e dorëzoni formularin e aplikimit ashtu siç është shpjeguar për secilin nga opsionet në vijim:  

Për kandidatët e kontraktuar që janë nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian (BE):

Formularin e aplikimit Internet dhe materialin e bashkëlidhur mund t’i gjeni në (Shtojca 3 duhet të plotësohet dhe të ngarkohet ), në

https://goalkeeper.eeas.europa.eu/registrar/DPA/357/details.do

Për kandidatët e propozuar nga shtetet e tyre anëtare të BE-së:

Formularin e aplikimit Internet dhe materialin e bashkëlidhur mund t’i gjeni në (Shtojca 3 duhet të plotësohet dhe të dërgohet ), në

https://goalkeeper.eeas.europa.eu/registrar/

Për kandidatët e kontraktuar që janë nga shtetet e treta kontribuese:

Formulari i aplikimit ((Shtojca 2, kliko këtu për të shkarkuar dokumentin) të emërtohet në formatin “MBIEMRI,Emri.pdf” dhe të dërgohet në applications@scp-ks.org

Për kandidatët e propozuar nga shtetet e treta kontribuese:

Formulari i aplikimit ((Shtojca 2, kliko këtu për të shkarkuar dokumentin) të emërtohet në formatin “MBIEMRI,Emri.pdf” dhe t’i dërgohet Zyrës së Kapaciteteve për Planifikim dhe Drejtim Civil në

schr@eeas.europa.eu

SHËNIME:

  • Për plotësimin e shtojcës/formularit të kërkesës, ju lutemi përdorni Adobe Reader, jo (macOS) Preview;  
  • Pranohet vetëm një aplikim për person, duke i dhënë përparësi aplikimit të fundit të pranuar brenda afatit ose të dorëzuar përmes autoriteteve shtetërore. Sidoqoftë, mund të aplikoni për më së shumti tri vende pune me të njëjtin formular aplikimi, duke i shënuar vendet e punës në bazë të përparësisë së preferuar;
  • Formulari i aplikimit duhet të plotësohet në anglisht;
  • Ju lutemi plotësoni me kujdes dhe saktësi çdo pjesë të formularit për arsye se aplikimi juaj do të vlerësohet mbi bazën e tërësisë dhe saktësisë së informacionit të paraqitur;
  • Para se të dorëzojnë aplikimin, kandidatët duhet të vlerësojnë nëse i plotësojnë të gjitha kriteret e pranimit të përcaktuara në përshkrimin e vendit të punës;
  • Kandidatët nga shtetet anëtare të BE-së që kanë pyetje në lidhje me formularin e aplikimit në Internet dhe/ose që hasin në probleme teknike, pyetjet duhet t’i dërgojnë në: goalkeeper.registrar@eeas.europa.eu.
  • Kandidatët informohen me kohë për rezultatet e procesit të përzgjedhjes përmes postës elektronike.
  • Kjo është lidhja për te Njoftimi i Privatësisë.