“Pasqyrë e Dhomave të Specializuara të Kosovës” ofron informacion mbi strukturën dhe mandatin e Dhomave të Specializuara, si edhe jep në vijë kronologjike momentet kyçe dhe rendit dokumentet themelore të Dhomave të Specializuara të Kosovës.

 

 

 

 

 

 

 


Në publikimin e titulluar "Drejtuesit dhe gjykatësit " ofrohet informacion më i hollësishëm në lidhje me Kryetaren dhe Administratoren e Dhomave të Specializuara dhe informacion për gjykatësit, duke përfshirë edhe emrat dhe fotografitë e secilit prej tyre.

 

 

 

 

 

 


Publikimi “Rregullorja e Procedurës dhe e Provave e Dhomave të Specializuara të Kosovës” përmban informacion për Rregulloren e Procedurës dhe të Provave që hyri në fuqi më 5 korrik 2017 ".

 

 

 

 

 

 

 


Në fletinformacionin “Pjesëmarrja e viktimave para Dhomave të Specializuara të Kosovës’ shpjegohen modalitetet e pjesëmarrjes dhe përfaqësimit të viktimave në procedurat gjyqësore të Dhomave të Specializuara të Kosovës.

 

 

 

 

 

 

 


Një ndër të drejtat më të rëndësishme të të dyshuarve dhe të akuzuarve para Dhomave të Specializuara të Kosovës është e drejta për mbrojtës. Informacion më të hollësishëm për mbrojtjen e të dyshuarve dhe të akuzuarve para Dhomave të Specializuara të Kosovës mund të gjeni në fletinformacionin këtu.

 

 

 

 

 

 

 


Zyra e pavarur e Avokatit të Popullit ofron një mbrojtje të rëndësishme të të drejtave të njeriut për personat që ndërveprojnë me Dhomat e Specializuara të Kosovës. Fletinformacioni ofron një pasqyrë të detyrave dhe funksioneve kryesore të Avokatit të Popullit.

 

 

 

 

 

 


Programi për Informim dhe Ndërgjegjësim i Dhomave të Specializuara të Kosovës (DHSK) synon të promovojë të kuptuarit e mandatit dhe procedurave të DHSK-së, dhe të kultivojë dialog në lidhje me të. Fletinformacioni ofron informacion të detajuar rreth Programit dhe zbatimit të tij.