"Specijalizovana veća Kosova ukratko” govori o strukturi i mandatu ustanove. Pored toga, navodi ključna dostignuća i dokumente Suda.

 

 

 

 

 

 

 


Publikacija “Rukovodioci i sudije” izlaže podrobnije informacije o predsedniku i sekretaru Specijalizovanih veća, te sadrži podatke o sudijama, uključujući njihova imena i fotografije.

 

 

 

 

 

 


U publikaciji “Pravilnik o postupku i dokazima Specijalizovanih veća Kosova“ detaljnije se govori o Pravilniku o postupku i dokazima koji je stupio na snagu 5. jula 2017.

 

 

 

 

 

 

 


Brošura "Učešće žrtava pred Specijalizovanim većima Kosova" objašnjava modalitete učešća žrtava i njihovog zastupanja u postupcima pred Specijalizovanim većima Kosova.

 

 

 

 

 

 


Među najvažnijim pravima osumnjičenih i optuženih pred Specijalizovanim većima Kosova je pravo na branioca. Podrobnije informacije o Službi odbrane pred Specijalizovanim većima Kosova nalaze se u brošuri ovde.

 

 

 

 

 

 

 


Nezavisna Kancelarija ombudsmana obezbeđuje važne mehanizme zaštite ljudskih prava lica koja dolaze u kontakt sa SVK. Brošura pruža pregled glavnih uloga i dužnosti ombudsmana.

 

 

 

 

 

 


Cilj programa za komunikaciju i približavanje javnosti (''outreach'') Specijalizovanih veća Kosova (SVK) je da produbi informisanost o mandatu i postupcima SVK i da neguje dijalog o tome. Ova brošura daje detaljne informacije o programu i njegovoj implementaciji.