Dhomat e Specializuara të Kosovës dhe Zyra e Prokurorit të Specializuar kanë botuar raportin e tyre të parë në qershor 2018. Pjesa e parë e raportit përshkruan procesin përmes të cilit u arrit që Dhomat e Specializuara të Kosovës të bëhen funksionale në aspektin gjyqësor (prill 2016 – korrik 2017) dhe hapat e mëtejshëm madhorë për krijimin e kornizës ligjore dhe forcimin e veprimtarive për komunikim dhe ndërgjegjësim (korrik 2017 – shkurt 2018). Pjesa e dytë e raportit paraqet historikun dhe themelimin e Zyrës së Prokurorit të Specializuar dhe nënvizon përgjegjësitë dhe sfidat me të cilat është përballur ky institucion në punën e tij.  

 

 

Klikoni mbi imazhin për të shkarkuar dokumentin


Raporti i Dhomave të Specializuara dhe Zyrës së Prokurorit të Specializuar të Kosovës për vitin 2018 ofron një përditësim të hollësishëm të zhvillimeve në këto institucione gjatë vitit 2018. Pjesa e parë e raportit i kushtohet Dhomave të Specializuara dhe përshkruan përparimin e bërë për forcimin e mëtejshëm të kornizës normative dhe procedurale të gjykatës. Një përparësi kyçe gjatë vitit 2018 ishte hartimi i një kornize ligjore që siguron procese gjyqësore efektive dhe instrumenteve novatore për garantimin e proceseve të drejta dhe të sigurta që respektojnë plotësisht të drejtat e të akuzuarve dhe të viktimave, duke garantuar në të njëjtën kohë gjykime të shpejta dhe efikase. Pjesa e dytë prezanton Prokurorin e ri të Specializuar dhe përshkruan zhvillimin e Zyrës së Prokurorit të Specializuar.

 

Klikoni mbi imazhin për të shkarkuar dokumentin