Dhomat e Specializuara të Kosovës dhe Zyra e Prokurorit të Specializuar kanë botuar raportin e tyre të parë në qershor 2018. Pjesa e parë e raportit përshkruan procesin përmes të cilit u arrit që Dhomat e Specializuara të Kosovës të bëhen funksionale në aspektin gjyqësor (prill 2016 – korrik 2017) dhe hapat e mëtejshëm madhorë për krijimin e kornizës ligjore dhe forcimin e veprimtarive për komunikim dhe ndërgjegjësim (korrik 2017 – shkurt 2018). Pjesa e dytë e raportit paraqet historikun dhe themelimin e Zyrës së Prokurorit të Specializuar dhe nënvizon përgjegjësitë dhe sfidat me të cilat është përballur ky institucion në punën e tij.  

 

 

Klikoni mbi imazhin për të shkarkuar dokumentin


Raporti i Dhomave të Specializuara dhe Zyrës së Prokurorit të Specializuar të Kosovës për vitin 2018 ofron një përditësim të hollësishëm të zhvillimeve në këto institucione gjatë vitit 2018. Pjesa e parë e raportit i kushtohet Dhomave të Specializuara dhe përshkruan përparimin e bërë për forcimin e mëtejshëm të kornizës normative dhe procedurale të gjykatës. Një përparësi kyçe gjatë vitit 2018 ishte hartimi i një kornize ligjore që siguron procese gjyqësore efektive dhe instrumenteve novatore për garantimin e proceseve të drejta dhe të sigurta që respektojnë plotësisht të drejtat e të akuzuarve dhe të viktimave, duke garantuar në të njëjtën kohë gjykime të shpejta dhe efikase. Pjesa e dytë prezanton Prokurorin e ri të Specializuar dhe përshkruan zhvillimin e Zyrës së Prokurorit të Specializuar.

 

Klikoni mbi imazhin për të shkarkuar dokumentin


Në raport theksohen arritjet kyçe për vitin 2019. Ndër arritjet përfshihet edhe zhvendosja në mjediset e reja me një sallë gjyqi të pajisur më së miri që mundëson masa për sigurinë e viktimave dhe dëshmitarëve. Në vitin 2019 pati shtim të veprimtarisë gjyqësore në DHSK, ndër të cilat çështje të ngritura para Dhomës së Specializuar të Gjykatës Kushtetuese, si edhe çështje lidhur me ndihmën juridike. Gjithashtu gjykatësit e DHSK-së u angazhuan gjatë gjithë vitit në veprimtari të ndryshme që përfshinë përgatitjet për proceset e afërme si edhe angazhimet gjyqësore aktuale. Ata janë të gatshëm për kryerjen e proceseve gjyqësore të drejta, efikase, të shpejta dhe të sigurta në DHSK, në mënyrë të pavarur dhe të paanshme. Komunikimi me njerëzit në Kosovë dhe në rajon për mandatin dhe punën e gjykatës ka qenë një përparësi kyçe e DHSK-së që prej themelimit të saj, e ishte i tillë edhe në vitin 2019 me intensifikimin e ndjeshëm te veprimtarive komunikuese dhe ndërgjegjësuese.

 

Klikoni mbi imazhin për të shkarkuar dokumentin