Izveštaj za 2022.

Izveštaj

Tokom 2022. godine, pravosudne aktivnosti SVK-a su nastavile da se povećavaju. U toku godine donete su dve prvostepene presude, a dva predmeta su prebačena iz prethodnog postupka u fazu suđenja. Po prvi put od kada je SVK postao sudski operativan, sudija za prethodni postupak, pretresni paneli, paneli Apelacionog suda, panel vrhovnog suda i Specijalizovana veća ustavnog suda su bili aktivni i doneli su širok spektar odluka i naloga. Predsednica SVK-a Trendafilova otputovala je na Kosovo u septembru 2022. godine kako bi se sastala sa predstavnicima civilnog društva i medija u cilju podrške Outreach programu SVK. Na strani Specijalizovanog tužilaštva (ST), vršilac dužnosti specijalizovanog tužioca, Aleks Vajting, je obezbedio nesmetan nastavak rada tužilaštva, otkako je bivši specijalizovani tužilac Džek Smit napustio ST u novembru 2022.

Izveštaj za 2021.

Izveštaj

Godišnji izveštaj Specijalizovanih veća Kosova za 2021. godinu, zajedno sa godišnjim izveštajem Specijalizovanog tužilaštva, prikazuje razvoj događaja u Specijalizovanim većima Kosova i Specijalizovanom tužilaštvu tokom 2021. Izveštaj takođe pruža informacije o funkcijama i aktivnostima nezavisnog ombudsmana SVK.  Godinu 2021. obeležilo je više prekretnica u sudskim aktivnostima sa početkom dva suđenja dok su ostala dva predmeta nastavila fazu prethodnog postupka. U martu i aprilu, osmi optuženi je uhapšen i prebačen u pritvorsku jedinicu SVK u Hagu. U septembru 2021, predsednica Trendafilova i sekretar Donlon su otputovali na Kosovo da se sastanu sa civilnim društvom, novinarima i širom javnošću i da se uključe u dijalog o radu suda, informišući ljude na kosovu o tekućim sudskim postupcima i funkcijama sudske podrške Sekretarijata.

Izveštaj za 2020.

Izveštaj

Godišnji izveštaj prikazuje razvoj događaja u Specijalizovanim većima Kosova (SVK) i Specijalizovanom tužilaštvu (ST) tokom 2020. godine, u kojoj su se delatnosti SVK i ST znatno povećale otpočinjanjem sudskih postupaka i hapšenjem sedam optuženih iz tri predmeta. Ova dešavanja su se odvijala za vreme pandemije korona. Tokom godine, sudija za prethodni postupak, panel Apelacionog suda i Specijalizovano veće Ustavnog suda bili su angažovani u sudskim aktivnostima. Pored toga, sudije su održale svoju (daljinsku) godišnju plenarnu sednicu, usvojile izmene Pravilnika o postupku i dokazima i izabrale novog potpredsednika. SVK su nastavila sa širokim spektrom aktivnosti programa outreach kako bi osigurali transparentno i efikasno informisanje o relevantnim događajima kao deo svoje nepokolebljive posvećenosti komunikaciji sa javnošću na Kosovu i širom sveta o mandatu SVK. 

Izveštaj za 2019.

Izveštaj

U izveštaju se opisuju ključna ostvarenja tokom 2019. Među ključnim momentima treba pomenuti i preseljenje u novu zgradu, sa sudnicom koja je tehnički izuzetno dobro opremljena i omogućava mere za bezbednost i sigurnost žrtava i svedoka. U toku 2019. godine došlo je do porasta sudske aktivnosti, što je uključivalo pravne stvari o kojima je rešavalo Specijalizovano veće Ustavnog suda, kao i one u vezi sa pravnom pomoći. Tokom čitave godine, sudije su obavljale razne poslove, počevši od pripreme predstojećih suđenja, do konkretnog sudijskog rada. Sudije su spremne za vođenje pravičnih, efikasnih, ekspeditivnih, sigurnih i bezbednih postupaka na nezavistan i nepristrasan način. Komunikacija sa ljudima na Kosovu i u regionu o temama vezanim za mandat i rad suda bila je i ostala prioritet Specijalizovanih veća, pa su se tako tokom 2019. znatno pojačale aktivnosti u okviru programa Outreach.

Izveštaj za 2018.

Izveštaj

Godišnji izveštaj za 2018. godinu Specijalizovanih veća i Specijalizovanog tužilaštva Kosova podrobno prikazuje dalji razvoj događaja u ovim institucijama tokom 2018. godine. Prvi deo izveštaja bavi se Specijalizovanim većima i napretkom koji je ostvaren u daljem jačanju normativnog i proceduralnog okvira te ustanove. Glavni prioriteti u 2018. godini bili su razrada pravnog okvira za efikasno vođenje postupaka i izrada inovativnih instrumenata za vođenje pravičnih i bezbednih postupaka, uz puno poštovanje prava kako optuženih tako i žrtava i uz garantovanje brzih i delotvornih suđenja. U drugom delu izveštaja predstavljen je novi specijalizovani tužilac i opisan razvoj događaja u Specijalizovanom tužilaštvu.

Prvi izveštaj

Izveštaj

Prvi izveštaj Specijalizovanih veća Kosova i Specijalizovanog tužilaštva je objavljen u junu 2018. Prvi deo izveštaja opisuje proces tokom kojeg su Specijalizovana veća Kosova postala spremna za sudski rad (april 2016 – juli 2017), te dalje krupne korake u uspostavljanju regulatornog okvira i jačanje programa outreach (juli 2017 – februar 2018). Drugi deo izveštaja opisuje kontekst i osnivanje Specijalizovanog tužilaštva, ističući njegove nadležnosti i izazove u radu.