Godišnji izveštaji SVK (kliknite na sliku za download)

Godišnji izveštaj Specijalizovanih veća Kosova za 2021. godinu, zajedno sa godišnjim izveštajem Specijalizovanog tužilaštva, prikazuje razvoj događaja u Specijalizovanim većima Kosova i Specijalizovanom tužilaštvu tokom 2021. Izveštaj takođe pruža informacije o funkcijama i aktivnostima nezavisnog ombudsmana SVK.  Godinu 2021. obeležilo je više prekretnica u sudskim aktivnostima sa početkom dva suđenja dok su ostala dva predmeta nastavila fazu prethodnog postupka. U martu i aprilu, osmi optuženi je uhapšen i prebačen u pritvorsku jedinicu SVK u Hagu. U septembru 2021, predsednica Trendafilova i sekretar Donlon su otputovali na Kosovo da se sastanu sa civilnim društvom, novinarima i širom javnošću i da se uključe u dijalog o radu suda, informišući ljude na kosovu o tekućim sudskim postupcima i funkcijama sudske podrške Sekretarijata.

 

Godišnji izveštaj prikazuje razvoj događaja u Specijalizovanim većima Kosova (SVK) i Specijalizovanom tužilaštvu (ST) tokom 2020. godine, u kojoj su se delatnosti SVK i ST znatno povećale otpočinjanjem sudskih postupaka i hapšenjem sedam optuženih iz tri predmeta. Ova dešavanja su se odvijala za vreme pandemije korona. Tokom godine, sudija za prethodni postupak, panel Apelacionog suda i Specijalizovano veće Ustavnog suda bili su angažovani u sudskim aktivnostima. Pored toga, sudije su održale svoju (daljinsku) godišnju plenarnu sednicu, usvojile izmene Pravilnika o postupku i dokazima i izabrale novog potpredsednika. SVK su nastavila sa širokim spektrom aktivnosti programa outreach kako bi osigurali transparentno i efikasno informisanje o relevantnim događajima kao deo svoje nepokolebljive posvećenosti komunikaciji sa javnošću na Kosovu i širom sveta o mandatu SVK. 

  

U izveštaju se opisuju ključna ostvarenja tokom 2019. Među ključnim momentima treba pomenuti i preseljenje u novu zgradu, sa sudnicom koja je tehnički izuzetno dobro opremljena i omogućava mere za bezbednost i sigurnost žrtava i svedoka. U toku 2019. godine došlo je do porasta sudske aktivnosti, što je uključivalo pravne stvari o kojima je rešavalo Specijalizovano veće Ustavnog suda, kao i one u vezi sa pravnom pomoći. Tokom čitave godine, sudije su obavljale razne poslove, počevši od pripreme predstojećih suđenja, do konkretnog sudijskog rada. Sudije su spremne za vođenje pravičnih, efikasnih, ekspeditivnih, sigurnih i bezbednih postupaka na nezavistan i nepristrasan način. Komunikacija sa ljudima na Kosovu i u regionu o temama vezanim za mandat i rad suda bila je i ostala prioritet Specijalizovanih veća, pa su se tako tokom 2019. znatno pojačale aktivnosti u okviru programa Outreach.

 

Godišnji izveštaj za 2018. godinu Specijalizovanih veća i Specijalizovanog tužilaštva Kosova podrobno prikazuje dalji razvoj događaja u ovim institucijama tokom 2018. godine. Prvi deo izveštaja bavi se Specijalizovanim većima i napretkom koji je ostvaren u daljem jačanju normativnog i proceduralnog okvira te ustanove. Glavni prioriteti u 2018. godini bili su razrada pravnog okvira za efikasno vođenje postupaka i izrada inovativnih instrumenata za vođenje pravičnih i bezbednih postupaka, uz puno poštovanje prava kako optuženih tako i žrtava i uz garantovanje brzih i delotvornih suđenja. U drugom delu izveštaja predstavljen je novi specijalizovani tužilac i opisan razvoj događaja u Specijalizovanom tužilaštvu.

Prvi izveštaj Specijalizovanih veća Kosova i Specijalizovanog tužilaštva je objavljen u junu 2018. Prvi deo izveštaja opisuje proces tokom kojeg su Specijalizovana veća Kosova postala spremna za sudski rad (april 2016 – juli 2017), te dalje krupne korake u uspostavljanju regulatornog okvira i jačanje programa outreach (juli 2017 – februar 2018). Drugi deo izveštaja opisuje kontekst i osnivanje Specijalizovanog tužilaštva, ističući njegove nadležnosti i izazove u radu.

Srpska verzija izveštaja je dostupna u latiničnoj i ćiriličnoj verziji.