Prvi izveštaj Specijalizovanih veća Kosova i Specijalizovanog tužilaštva je objavljen u junu 2018. Prvi deo izveštaja opisuje proces tokom kojeg su Specijalizovana veća Kosova postala spremna za sudski rad (april 2016 – juli 2017), te dalje krupne korake u uspostavljanju regulatornog okvira i jačanje programa outreach (juli 2017 – februar 2018). Drugi deo izveštaja opisuje kontekst i osnivanje Specijalizovanog tužilaštva, ističući njegove nadležnosti i izazove u radu.

Srpska verzija izveštaja je dostupna u latiničnoj i ćiriličnoj verziji.

 

Kliknite na sliku da preuzmete dokument


Godišnji izveštaj za 2018. godinu Specijalizovanih veća i Specijalizovanog tužilaštva Kosova podrobno prikazuje dalji razvoj događaja u ovim institucijama tokom 2018. godine. Prvi deo izveštaja bavi se Specijalizovanim većima i napretkom koji je ostvaren u daljem jačanju normativnog i proceduralnog okvira te ustanove. Glavni prioriteti u 2018. godini bili su razrada pravnog okvira za efikasno vođenje postupaka i izrada inovativnih instrumenata za vođenje pravičnih i bezbednih postupaka, uz puno poštovanje prava kako optuženih tako i žrtava i uz garantovanje brzih i delotvornih suđenja. U drugom delu izveštaja predstavljen je novi specijalizovani tužilac i opisan razvoj događaja u Specijalizovanom tužilaštvu.

Kliknite na sliku da preuzmete dokument