Tokom perioda koji obuhvata optužnica, Hašim Tači bio je, prema tvrdnjama, na čelu direkcija Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) za politička pitanja i za informacije. Krajem marta 1999. Tači je, prema tvrdnjama, postao predsednik Privremene vlade Kosova (Privremena vlada) i vrhovni komandant OVK. 

  

Tokom perioda koji obuhvata optužnica, Kadri Veselji bio je, prema tvrdnjama, član direkcije OVK za politička pitanja i načelnik obaveštajne službe OVK. Već krajem marta 1999, po formiranju Privremene vlade, našao se, prema tvrdnjama, na čelu Obaveštajne službe Kosova i postao ministar za obaveštajnu delatnost u Privremenoj vladi.

 

Tokom perioda koji obuhvata optužnica, Redžep Seljimi nalazio se, prema tvrdnjama, na dužnosti načelnika direkcije OVK za operacije. Najkasnije u avgustu 1998. bio je, prema navodima optužnice, glavni inspektor OVK, a krajem marta 1999, kada je formirana Privremena vlada, postao je ministar za javni red, odnosno ministar unutrašnjih poslova u toj vladi.

 

Tokom perioda koji obuhvata optužnica, Jakup Krasnići bio je, prema tvrdnjama. član direkcije OVK za politička pitanja i zvanični portparol OVK. Kasnije tokom 1998., zvanično je, prema tvrdnjama, postavljen na dužnost zamenika komandanta OVK. Po osnivanju Privremene vlade, Krasnići je, po navodima optužnice, postao njen portparol.

ISTORIJAT OPTUžNICE

Prvobitna optužnica protiv četvorice optuženih potvrđena je 26. oktobra 2020. i objavljena 5. novembra 2020. Dana 22. jula 2021, sudija za prethodni postupak je, u dve odvojene odluke, delimično odobrio podneske odbrane i naložio specijalizovanom tužilaštvu da dostavi izmenjenu optužnicu koja, između ostalog, isključuje prošireni oblik odgovornosti udruženog zločinačkog poduhvata (poznatog kao „JCE III“) na zločine sa posebnom namerom (tri žalbe na ovo odluku, podnesene od strane Taćija, Seljimija i Krasnićija, su odbijene od strane panela Apelacionog suda 22. avgusta 2022.). Specijalizovano tužilaštvo je podnelo izmenjenu optužnicu 3. septembra 2021. Dana 23. decembra 2021, sudija za prethodni postupak je dozvolio tužilaštvu da izmeni optužnicu kako bi uključilo niz novih navoda, konkretno dodatne zatvoreničke objekte u opštini Suva Reka, nove incidente progona i ubistva u Gnjilanu kao i nove incidente ličnog učešća optuženih u zločinima za koje se terete. Nakon što je panel Apelacionog suda odbacio žalbe Tačija i Veseljija na ovu odluku 22. marta 2022. godine, tužilaštvo je 29. aprila 2022. godine podnelo javnu redigovanu verziju izmenjene optužnice. Dana 22. jula 2022, sudija za prethodni postupak je delimično usvojio zahtev Tačijeve odbrane u kome se navode nedostaci u poslednjoj optužnici i naložio tužilaštvu da podnese dodatno izmenjenu potvrđenu optužnicu, sa nizom dodatnih informacija u vezi sa aktuelnim optužbama, do 30. septembra 2022. Dodatne informacije se odnose na imena relevantnih direktnih izvršilaca krivičnih dela, kao i imena žrtava i lokacija u konkretnim paragrafima važeće optužnice. 

Sudija za prethodni postupak je 29. septembra 2022. godine usvojio zahtev tužilaštva o povlačenju navodnih zločina u opštini Uroševac iz trenutne optužnice i naložio tužilaštvu da se ovo povlačenje optužbi odrazi u dodatno izmenjenoj optužnici, koja je dostavljena 30. septembra 2022. Manje redigovana optužnica je podnesena 27. februara 2023. Ovo je trenutno važeća optužnica u ovom predmetu. 


sažetAK OPTUžBI

U optužnici se navodi da su krivična dela koja im se stavljaju na teret izvršena u periodu najkasnije od marta 1998. do septembra 1999. na više mesta na Kosovu, kao i u Kukešu i Cahanu, u severnoj Albaniji. Prema navodima, ta dela su izvršili pripadnici OVK protiv stotina civila i lica koja nisu bili aktivni učesnici u neprijateljstvima. U optužnici se navodi da Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići snose individualnu krivičnu odgovornost, prema različitim oblicima krivične odgovornosti, za krivična dela izvršena u kontekstu nemeđunarodnog oružanog sukoba na Kosovu, koja su bila deo raširenog i sistematskog napada protiv lica za koje se sumnjalo da su bili protiv OVK.

Optužbe protiv njih glase:

šest tačaka optužnice za zločine protiv čovečnosti

 • Progon (tačka 1)
 • Zatvaranje (tačka 2)
 • Drugi nehumani postupci (tačka 4)
 • Mučenje (tačka 6)
 • Ubistvo (tačka 8)
 • Prisilni nestanak lica (tačka 10)

četiri tačke Optužnice za ratne zločine

 • Protivzakonito ili proizvoljno hapšenje i lišavanje slobode (tačka 3)
 • Surovo postupanje (tačka 5)
 • Mučenje (tačka 7)
 • Ubistvo (tačka 9)

LINK ZA VAŽEĆU OPTUŽNICU

 


Tok postupka

 • Nakon hapšenja od strane Specijalizovanog tužioca, Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići dovedeni su u pritvorski objekat Specijalizovanih veća Kosova u Hagu 4. odnosno 5. novembra 2020.

 • Tači i Krasnići prvi put su pristupili sudu 9. novembra 2020. Prilikom prvog stupanja pred sudiju za prethodni postupak Nikolu Gijua izjasnili su se da nisu krivi ni po jednoj od tačaka optužnice.

 • Veselji i Seljimi prvi put su pristupili sudu 10. odnosno 11. novembra 2020. I jedan i drugi izjasnili su se da nisu krivi ni po jednoj od tačaka optužnice.

 • Sudija za prethodni postupak je 21.aprila 2021. odobrio prijave 9 lica i priznao im status žrtava koje učestvuju u postupku kao Grupa 1. Dana 10. decembra 2021, sudija za prethodni postupak je priznao status žrtve za još 11 lica, a onda 25. maja 2022. kao i 14. decembra iste godine za još 12 i 21 lice kao deo iste Grupe. Pretresni panel je 20. februara 2023.godine priznao status žrtve za još 84 lica kao deo iste Grupe. Naredna odluka panela o učešću žrtava doneta je 10. marta 2023. godine, kada su primljena 3 nova podnosioca zahteva. Time je ukupan broj žrtava u ovom predmetu porastao na 140. Dana 21. jula 2023, panel je odobrio zahtev zastupnika žrtava i dozvolio supružniku jedne žrtve, koja je nedavno preminula, da u njeno ime nastavi da učestvuje u postupku. Shodno tome, ukupan broj žrtava je ostao 140. U svojoj sedmoj odluci o učešću žrtava 7. septembra 2023, panel je prihvatio jedan zahtev, koji je ponovo podnesen od strane osobe, čija prijava je ranije odbijena. Dana 4. oktobra 2023, nakon što je jedna od ranije primljenih žrtava preminula, panel je dozvolio da troje užih članova porodice nastave da učestvuju u postupku umesto te osobe.

 • Dana 17. decembra 2021, Specijalizovano tužilaštvo je podnelo, kao strogo poverljiv i ex-parte, svoj pretpretresni podnesak. Ispravljena verzija pretpretresnog podneska tužilaštva je podnesena 24. februara 2022. godine (takođe kao poverljiv). Dana 9. juna 2023, dostavljena je manje redigovana verzija poverljivog pretpretresnog podneska tužilaštva. Javne redigovane verzije pretpretresnih podnesaka strana su podnesene 8. novembra 2022. (Hašim Tači), 13. marta 2023.(Kadri Veselji), 8. maja 2023. (Seljimi i Krasnići) i 3. aprila 2023. (tužilaštvo). 

 • Tokom ponovnih pojavljivanja pred sudom 10. maja 2022, sva četvorica optuženih su se izjasnili da nisu krivi po novim optužbama iz izmenjene optužnice, podnesene 29. aprila 2022.

 • Dana 30. novembra 2022, sudija za prethodni postupak Nikola Giju obavestio je predsednicu da će spis ovog predmeta biti spreman za prosleđivanje pretresnom panelu 15. decembra 2022. Spis predmeta je prosleđen pretresnom panelu 15. decembra 2022.

 • Konferencija za pripremu suđenja je održana 18. januara, a pripremna konferencija specijalizovanog tužioca 15.februara 2023.

 • Suđenje je počelo 3. aprila 2023. godine uvodnim izlaganjima tužilaštva i zastupnika žrtava, a nakon toga i timova odbrane 4. i 5. aprila 2023. 

Trenutne informacije/statistika o fazi prethodnog postupka*
Sastav pretresnog panela Sudije Čarls Smit III (predsedavajući), Kristof Barte, Genel Metro, Fergal Gejnor (rezervni sudija)
Specijalizovano tužilaštvo Alan Tiger, Kler Loson
Branioci Tači: Luka Mišetić (branilac), Dastid Palaska, Pjer-Ričard Prosper, Sofi Menegon, Piter Mekloski i Nina Tavakoli (kobranioci) 
Veselji: Ben Emerson (branilac), Ani O’Rajli i Keri En Roven (kobranioci)
Seljimi: Džefri Roberts (branilac), Erik Tuli i Rudina Jasini (kobranioci)
Krasnići: Venkatešvari Alagendra (branilac), Ajdan Elis i Viktor Baješu (kobranilac)
Zastupnik žrtava Sajmon Loz (zastupnik),  Marija Radžijovska (kozastupnik)
Broj žrtava koje učestvuju u postupku 143
Faza suđenja Izvođenje dokaza tužilaštva
Broj dana suđenja 103
Broj svedoka u sudnici 55 (tužilaštvo)
Dužina prethodnog postupka 28 meseci i 30 dana

*Ažurirano 23/04/2024


SVA SUDSKA ROČIŠTA

Ispod se nalazi spisak svih ročišta u predmetu protiv Tačija i drugih. Molimo da imate u vidu da će se video snimci i transkripti dodavati u tabelu kada budu dostupni. Ponekad će trebati više dana pre nego što video ili transkript sa određenih ročišta bude dostupan.

Sva javna ročišta u predmetu protiv Tačija i drugih
Datum Vrsta ročišta Video snimak Transkript
09/11/2020 Prvo pristupanje sudu (Krasnići) Video Transkript
09/11/2020 Prvo pristupanje sudu (Tači) Video Transkript
10/11/2020 Prvo pristupanje sudu (Veselji) Video Transkript
11/11/2020 Prvo pristupanje sudu (Seljimi) Video Transckript
18/11/2020 Statusna konferencija Video Transkript
17/12/2020 Statusna konferencija Video Transkript
16/02/2021 Statusna konferencija Video Transkript
24/03/2021 Statusna konferencija Video Transkript
19/05/2021 Statusna konferencija Video Transkript
21/07/2021 Statusna konferencija Video Transkript
14/09/2021 Statusna konferencija Video Transkript
29/10/2021 Statusna konferencija Video Transkript
15/12/2021 Statusna konferencija Video Transkript
04/02/2022 Statusna konferencija Video Transkript
22/02/2022 Ročište Video Transkript
24/03/2022 Statusna konferencija Video Transkript
10/05/2022 Ponovno pristupanje (Tači) Video Transkript
10/05/2022 Ponovno pristupanje (Veselji) Video Transkript
10/05/2022 Ponovno pristupanje (Krasnići) Video Transkript
10/05/2022 Ponovno pristupanje (Seljimi) Video Transkript
20/05/2022 Statusna konferencija Video Transkript
13/07/2022 Statusna konferencija Video Transkript
08/09/2022 Statusna konferencija Video Transkript
04/11/2022 Statusna konferencija Video Transkript
16/12/2022 Statusna konferencija Video Transkript
18/01/2023 Konferencija za pripremu suđenja Video Transkript
15/02/2023 Pripremna konferencija Specijalizovanog tužioca Video Transkript
20/03/2023 Statusna konferencija Video Transkript
03/04/2023 Uvodna izlaganja (tužilaštvo i zastupnik žrtava) Video Transkript
04/04/2023 Uvodna izlaganja (timovi odbrane Tačija, Veseljija i Seljimija) Video Transkript
05/04/2023 Uvodna izlaganja (tim odbrane Krasnićija) Video Transkript
11/04/2023 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W04474 Video Transkript
12/04/2023 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W04474 Video Transkript
13/04/2023 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W04474 Video Transkript
17/04/2023 Sudska sednica - iskazi svedoka tužilaštva W04474 i W02652 Video Transkript
18/04/2023 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W02652 Video Transkript
19/04/2023 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W02652 Video Transkript
20/04/2023 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W04421 Video Transkript
10/05/2023 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W04748 Video Transkript
11/05/2023 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W04748 Video Transkript
12/05/2023 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W04748 Video Transkript
15/05/2023 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W04748 Video Transkript
16/05/2023 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W04748 Video Transkript
17/05/2023 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W04748 i W03165 Video Transkript
18/05/2023 Sudska sednica - iskazi svedoka tužilaštva W03165 Video Transkript
22/05/2023 Sudska sednica - iskazi svedoka tužilaštva W03165 i W04355 Video Transkript
23/05/2023 Sudska sednica - iskazi svedoka tužilaštva W04355 i W01236 Video Transkript
12/06/2023 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W04323 Video Transkript
13/06/2023 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W04323 Video Transkript
14/06/2023 Sudska sednica - iskazi svedoka tužilaštva W04323 i W01602 Video Transkript
15/06/2023 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W01602 Video Transkript
19/06/2023 Sudska sednica - iskazi svedoka tužilaštva W03540 i W03811 Video Transkript
20/06/2023 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W03811/statusna konferencija Video Transkript
10/07/2023 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W04337 Video Transkript
11/07/2023 Sudska sednica - iskazi svedoka tužilaštva W04337 i Rustema Mustafe Video Transkript
12/07/2023 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva Rustema Mustafe Video Transkript
13/07/2023 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva Rustema Mustafe Video Transkript
14/07/2023 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva Rustema Mustafe Video Transkript
17/07/2023 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva Rustema Mustafe Video Transkript
18/07/2023 Sudska sednica - iskazi svedoka tužilaštva Rustema Mustafe i Frensisa Ledvidža Video Transkript
19/07/2023 Sudska sednica - iskazi svedoka tužilaštva Frensisa Ledvidža i W04586 Video Transkript
20/07/2023 Sudska sednica - iskazi svedoka tužilaštva Frensisa Ledvidža i W04586 Video Transkript
14/08/2023 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W03879 Video Transkript
15/08/2023 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W03879 Video Transkript
16/08/2023 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W03879 Video Transkript
17/08/2023 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva Dragice Božanić Video Transkript
28/08/2023 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W03832 Video Transkript
29/08/2023 Sudska sednica - iskazi svedoka tužilaštva W03832 i W04566 Video Transkript
30/08/2023 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W04566 Video Transkript
04/09/2023 Sudska sednica - iskazi svedoka tužilaštva W04368 i Agima Idrizija Video Transkript
05/09/2023 Sudska sednica - iskazi svedoka tužilaštva Agim Idrizija i Frederika Abrahamsa Video Transkript
06/09/2023 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva Frederika Abrahamsa Video Transkript
07/09/2023 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva Frederika Abrahamsa Video Transkript
11/09/2023 Sudska sednica - iskazi svedoka tužilaštva Frederika Abrahamsa i W03827 Video Transkript
12/09/2023 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W04255 Video Transkript
13/09/2023 Sudska sednica - iskazi svedoka tužilaštva W04255, W03827 i Daglasa Janga Video Transkript
14/09/2023 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva Daglasa Janga Video Transkript
25/09/2023 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W04644 Video Transkript
26/09/2023 Sudska sednica - iskazi svedoka tužilaštva W04644 i W04781 Video Transkript
27/09/2023 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W04781 Video Transkript
09/10/2023 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva Nebojše Radoševića Video Transkript
10/10/2023 Sudska sednica - iskazi svedoka tužilaštva Nebojše Radoševića i W04577 Video Transkript
11/10/2023 Sudska sednica - iskazi svedoka tužilaštva W04577 i W04769 Video Transkript
12/10/2023 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W04769 Video Transkript
16/10/2023 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W04769 Video Transkript
17/10/2023 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W04769 Video Transkript
18/10/2023 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W04577 Video Transkript
30/10/2023 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W04753 Video Transkript
02/11/2023 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva Predraga Dedića Video Transkript
06/11/2023 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva Đerđa Dedaja Video Transkript
07/11/2023 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva Đerđa Dedaja Video Transkript
08/11/2023 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva Đerđa Dedaja Video Transkript
09/11/2023 Sudska sednica - iskazi svedoka tužilaštva Dragana Ivaniševića i W04444 Video Transkript
13/11/2023 Sudska sednica - iskazi svedoka tužilaštva W04444 i Sadika Halitjahe Video Transkript
14/11/2023 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva Šefćeta Kabašija Video Transkript
15/11/2023 Sudska sednica - iskazi svedoka tužilaštva Šefćeta Kabašija i Sadika Halitjahe Video Transkript
16/11/2023 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva Sadika Halitjahe Video Transkript
04/12/2023 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva Sadika Halitjahe Video Transkript
05/12/2023 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva Sandre Mičel Video Transkript
06/12/2023 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva Sandre Mičel Video Transkript
07/12/2023 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva Sandre Mičel Video Transkript
11/12/2023 Sudska sednica - iskazi svedoka tužilaštva Sandre Mičel i Dejana Jeftića Video Transkript
12/12/2023 Sudska sednica Video Transkript
15/01/2024 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W01493 Video Transkript
16/01/2024 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W01493 Video Transkript
17/01/2024 Sudska sednica - iskazi svedoka tužilaštva W01493 i W04489 Video Transkript
18/01/2024 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W04489 Video Transkript
23/01/2024 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W04489 Video Transkript
24/01/2024 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W04489 Video Transkript
25/01/2024 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W04489 Video Transkript
29/01/2024 Sudska sednica - iskazi svedoka tužilaštva W02082 i W04870 Video Transkript
30/01/2024 Sudska sednica - iskazi svedoka tužilaštva W04870 i W04325 Video Transkript
31/01/2024 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W04325 Video Transkript
01/02/2024 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva Hajruša Kurtaja Video Transkript
20/02/2024 Sudska sednica - iskazi svedoka tužilaštva W00498 i  Hajruša Kurtaja Video Transkript
21/02/2024 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva Hajruša Kurtaja Video Transkript
22/02/2024 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva Hajruša Kurtaja Video Transkript
26/02/2024 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W02749 Video Transkript
28/02/2024 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva W01140 Video Transkript

 

 

Podaci o predmetu

Optuženi: 
Hašim Tači i drugi
Broj predmeta: 
KSC-BC-2020-06
Faza postupka: