Metod za izračunavanje maksimalnog iznosa honorara za pravnu pomoć koji se isplaćuje braniocu uzima u obzir sledeće faktore: 

 • fazu postupka i koliko se očekuje da će trajati;

 • stepen složenosti predmeta;

 • obim potrebnih usluga, i

 • maksimalni iznos za pravnu pomoć utvrđen Pravilnikom o pravnoj pomoći.

Braniocu će takođe biti nadoknađeni do navedenog iznosa određeni dokumentovani troškovi koji se jave u toku postupka, kao što su troškovi za istražitelje.

Za dodeljene zastupnike žrtava, takođe se uzimaju u obzir i sledeći kriterijumi za izračunavanje iznosa honorara za pravnu pomoć:

 • modaliteti učešća žrtava;

 • broj i karakteristike zastupanih žrtava;

 • procena potrebnog vremena za komuniciranje sa žrtvama;

 • eventualna posebna stručnost koja se traži od zastupnika;

 • da li će neki svedoci biti pozvani da svedoče, i

 • očekivani troškovi za stručnjake i/ili istražitelje.

A) Faze postupka

Honorar se izračunava za svaku fazu postupka, što obuhvata fazu pre podizanja optužnice, fazu prethodnog postupka, fazu glavnog pretresa, kao i faze žalbenog postupka poput drugostepenog žalbenog postupka i žalbenog postupka trećeg stepena.

B) Stepen složenosti

Prilikom utvrđivanja honorara za pravnu pomoć takođe se uzima u obzir i stepen složenosti određenog predmeta. Postoje tri stepena složenosti: (1) standardni, (2) težak i (3) veoma težak. Stepen složenosti predmeta određuje se na osnovu plana aktivnosti koji branilac/zastupnik podnosi sekretaru i planova rada koji se sačinjavaju prema Pravilniku o postupku i dokazima. Uzimaju se u obzir i sledeći faktori: 

 • broj i priroda optužbi iz optužnice;

 • položaj osumnjičenog ili optuženog unutar političke ili vojne hijerarhije;

 • geografski ili vremenski okvir predmeta;

 • broj i vrsta svedoka i dokumenata;

 • očekivani broj žrtava ili grupa žrtava koje će učestvovati u postupku, i

 • složenost pravnih i činjeničnih argumenata i eventualno nova pitanja koja se pokreću u postupku.

C) Obim usluga

Honorar za pravnu pomoć takođe zavisi od obima usluga (puno ili nepuno radno vreme), što zavisi od faze postupka i eventualno smanjenog obima posla, kao na primer za vreme sudskog većanja ili privremenih obustava postupka.   

U nekim retkim slučajevima, kao na primer kada se za hitna pitanja dežurni branilac dodeljuje na određeno vreme, honorar za pravnu pomoć se može utvrditi i po satu rada.