Sekretar može da preispita odluku o pravnoj pomoći na sopstvenu inicijativu ili po zahtevu osumnjičenog ili optuženog lica u sledećim slučajevima:

  • ako dođe do promene okolnosti koja bitno utiče na odluku;

  • ako se sekretaru predoče nove, relevantne informacije, ili

  • ako je optuženi ili osumnjičeni dao lažne podatke ili je namerno izostavio značajne informacije.

Ukoliko želi da ospori odluku sekretara o pravnoj pomoći, podnosilac može u roku od sedam dana od prijema obaveštenja o odluci sekretara zatražiti da jedan ili više sudija preispitaju odluku.

Ako zahtev za preispitivanje počiva pretežno na novim činjenicama koje nisu bile predočene sekretaru,  za rešavanje o toj stvari treba se prvo obratiti sekretaru.

Prilikom preispitivanja svoje odluke o pravnoj pomoći, sekretar može da potvrdi, izmeni ili poništi odluku, ili može odlučiti da se troškovi za pravnu pomoć refundiraju.