Osumnjičena ili optužena lica koja nemaju dovoljno sredstava da plate troškove branioca imaju pravo na pravnu pomoć. Pravna pomoć se obezbeđuje i za plaćanje zastupnika za žrtve koje učestvuju u postupku. Pravilnik o pravnoj pomoći možete naći ovde.

Pravna pomoć za osumnjičene ili optužene

Osumnjičeno ili optuženo lice koje podnese zahtev za pravnu pomoć mora dokazati da nema sredstava da plati troškove pravnog zastupanja.

Kada podnese zahtev za pravnu pomoć posredstvom Službe odbrane, podnosilac zahteva mora da stavi na uvid određene informacije, uključujući:

  • finansijska sredstva i imovinu kojima raspolaže, kao i kretanje u službi i sva zaposlenja;

  • sva novčana, socijalna ili porodična primanja ili dodatke koje prima na osnovu Zakona Kosova br. 05/L-054;

  • sve druge doprinose  iz vladinih ili ne-vladinih izvora na ime pravnog zastupanja;

  • podatke o nepokretnoj i pokretnoj imovini i finansijskim obavezama;

  • sredstva kojima raspolaže supružnik;

  • sredstva kojima raspolažu članovi domaćinstva, i

  • sredstva kojima raspolaže bilo koje drugo finansijski povezano lice.

Služba odbrane izvršiće detaljnu procenu imovinskog stanju na osnovu dobijenih informacija. Iznos participacije osumnjičenog ili optuženog lica za pravno zastupanje izračunava se na osnovu raspoloživih finansijskih sredstava podnosioca zahteva od kojih se odbijaju procenjeni životni troškovi. Na osnovu te procene Služba odbrane sekretaru daje svoju preporuku, a sekretar odlučuje da li da odobri pravnu pomoć, i ukoliko je odobri, da li je odobrava delimično ili u celosti.

Da bi se obezbedila prava osumnjičenog ili optuženog lica, sekretar može osumnjičenom ili optuženom licu uslovno dodeliti branioca do donošenja odluke o pravnoj pomoći.

Prvih pet godina po završetku poslednje faze postupka u njegovom predmetu, osumnjičeno ili optuženo lice kome je odobrena pravna pomoć ima obavezu da Službu odbrane obavesti o svakoj promeni imovinskog stanja koja bi mogla bitno uticati na odluku o pravnoj pomoći.

Pravna pomoć za žrtve

Služba za učešće žrtava podnosi sekretaru zahtev za dodeljivanje zastupnika grupi žrtava koje učestvuju u postupku. Ukoliko sekretar s razlogom veruje da žrtva raspolaže značajnim sredstvima, Služba za učešće žrtava može izvršiti procenu imovinskog stanja žrtve kako bi ocenila da li žrtva može da participira u troškovima zastupanja. 

Pored osumnjičenog, optuženog ili grupe žrtava, pravna pomoć se može dodeliti i svakom licu koje ima pravo na pravno zastupanje i može dokazati da je slabog ili delimično slabog imovinskog stanja.