U avgustu 2015. godine, Kosovo je usvojilo zakon kojim je osnovano Specijalizovano tužilaštvo radi sprovođenja istrage i krivičnog gonjenja u vezi s teškim prekograničnim i međunarodnim krivičnim delima počinjenim tokom i nakon sukoba na Kosovu 1998, 1999. i 2000. godine.

Zakon ovlašćuje Specijalizovano tužilaštvo da preduzme istragu i krivično gonjenje zločina izvršenih u vezi dešavanja navedenih u Izveštaju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, Dokument 12462, od 7. januara 2011. godine (Martijev izveštaj).

Zakon obavezuje Specijalizovano tužilaštvo da zajedno sa Specijalizovanim većima obezbedi siguran, nezavisan, nepristrasan, pravedan i efikasan krivični postupak protiv pojedinaca koji su bili predmet krivične istrage koju je od svog osnivanja 2011. godine vodio Specijalni istražni tim Evropske unije (SITF).

Cilj specijalizovanog tužioca i Specijalizovanog tužilaštva je da pomognu Specijalizovanim većima da obezbede zakonite ishode postupaka koji će biti smatrani kao zakoniti od strane onih kojih se to direktno tiče, naročito na Kosovu, ali i u regionu i međunarodnoj zajednici. Samo se na taj način može ukloniti stigma događaja iz Martijevog izveštaja koji su prepreka potpunoj integraciji Kosova u međunarodnu zajednicu.

Zakon ovlašćuje Specijalizovano tužilaštvo da, između ostalog, zahteva prisustvo osumnjičenih, žrtava i svedoka te da ih ispita, prikupi i analizuje informacije i dokaze, kao i da donosi odluke o pokretanju, nastavku ili obustavljanju krivičnih postupaka koji spadaju u stvarnu nadležnost Specijalizovanog suda.

Jedan od fundamentalnih i vodećih principa specijalizovanog tužioca i Specijalizovanog tužilaštva je nezavisnost koja im je zagarantovana Zakonom br. 05/L-053 Kosova i Ustavnim amandmanom koji je omogućio donošenje tog Zakona. Zakon Kosova propisuje da Specijalizovano tužilaštvo postupa nezavisno od Specijalizovanih veća i svih drugih tužilaca na Kosovu. Zakon nalaže da specijalizovani tužilac i njegovi službenici ne mogu tražiti ili primati upustva od bilo koje vlade ili iz nekog drugog izvora. Specijalizovani tužilac i osoblje Specijalizovanog tužilaštva veoma ozbiljno shvataju svoju ulogu čuvara nezavisnosti tužilačke funkcije.

Kosovski Zakon br. 05/L-053 o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu se može preuzeti  ovde.