Në gusht 2015, Kosova miratoi ligjin për krijimin e Zyrës sё Prokurorit tё Specializuar (ZPS) për hetimin dhe ndjekjen penale tё krimeve tё rënda ndërkufitare dhe ndërkombëtare tё kryera gjatë dhe pas konfliktit në Kosovë mё 1998, 1999 dhe 2000.

Ligji e autorizon Zyrёn e Prokurorit tё Specializuar (ZPS) tё hetojё dhe ndjekë penalisht krimet e kryera në lidhje me veprimet e përmendura në Raportin e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Doc. 12462, tё datës 7 janar 2011 (“Raporti Marty”).

Ligji i ngarkon Dhomat e Specializuara dhe Zyrёn e Prokurorit tё Specializuar (ZPS) me detyrën e procedimit penal tё sigurt, tё pavarur, tё paanshëm, tё drejtë dhe efikas tё individëve që kanë qenë objekt i hetimeve penale tё Task Forcës Hetimore Speciale tё BE-sё (TFHS) nga krijimi i saj mё 2011.

Qëllimi i veprimtarisë së Prokurorit të Specializuar dhe Zyrës së Prokurorit të Specializuar është tё ndihmojnë Dhomat e Specializuara në arritjen e rezultateve përfundimtare legjitime dhe tё perceptuara si tё tilla nga ata të cilët do të ndikohen prej tyre, veçanërisht në Kosovë, në rajon dhe ndёrkombёtarisht. Vetëm në kёtё mёnyrё mund tё fshihet njolla e ngjarjeve tё trajtuara nё Raportin e Këshillit të Evropës, faktor që përbën pengesё pёr integrimin e plotё tё Kosovёs nё bashkёsinё ndёrkombёtare.

Ndër të tjera, Ligji e autorizon Zyrën e Prokurorit të Specializuar që të kërkojë paraqitjen dhe marrjen nё pyetje tё tё dyshuarve, viktimave dhe dёshmitarёve, të mbledhë dhe të shqyrtojë informacion dhe prova dhe të marrë vendime për fillimin, vazhdimin ose pushimin e procedurës penale brenda juridiksionit lëndor të Dhomave të Specializuara.

Pavarёsia ёshtё njё prej parimeve themelore dhe udhërrëfyese në veprimtarinë e Prokurorit të Specializuar dhe Zyrës së Prokurorit të Specializuar, parim i cili garantohet nga Ligji në fjalë dhe nga amendamenti kushtetues qё mundësoi miratimin e këtij ligji. Ligji i Kosovёs kushtёzon qё Zyra e Prokurorit të Specializuar tё veprojё nё mёnyrё tё pavarur nga Dhomat e Specializuara dhe të gjithë prokurorёt e tjerё nё Kosovё. Në bazë të Ligjit, Prokurori i Specializuar dhe punonjësit e tij nuk kërkojnë e as marrin udhëzime nga asnjë qeveri ose burim tjetër. Prokurori i Specializuar dhe punonjёsit e Zyrës së Prokurorit të Specializuar i kushtojnё rëndësi të madhe rolit tё tyre si ruajtёs tё pavarёsisё sё prokurorit.

Ligjin e Kosovёs – Ligji nr. 05/L-053 - pёr Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar mund ta gjeni kёtu.