Prava osumnjičenih i optuženih

Jaka odbrana je od suštinskog značaja za pravično suđenje. Zakon o Specijalizovanim većima Kosova i Specijalizovanom tužilaštvu garantuje zaštitu prava i sloboda osumnjičenim i optuženim. Ova prava između ostalog uključuju pravo na odbranu posredstvom specijalizovanog branioca po sopstvenom izboru i pravo na dodelu branioca ukoliko lice nema dovoljno sredstava da plati branioca (“pravna pomoć”).

Zastupanje putem branioca

Zastupanje osumnjičenih ili optuženih je obavezno u sledećim okolnostima: na raspravi o istražnom pritvoru; kada se osumnjičeni ili optuženi nalazi u istražnom pritvoru; nakon podizanja optužnice ako se optužbe odnose na krivično delo kažnjivo zatvorom u trajanju od najmanje deset godina, i kada optuženi želi da sklopi sporazum o priznanju krivice za krivično delo kažnjivo zatvorom od godinu dana ili više. Stranice sa informacijama u vezi pravnog zastupanja se nalaze ovde.

Branilac osumnjičenog ili optuženog

Advokat mora da ispunjava uslove predviđene Pravilnikom o postupku i dokazima i Direktivom o braniocima i zastupnicima kako bi zastupao osumnjičene ili optužene. U slučajevima kada osumnjičeni ili optuženi ima dovoljno sredstava da plati svog branioca, sekretar imenuje izabranog branioca. U slučajevima kada osumnjičeni ili optuženi nema dovoljno sredstava, sekretar mu dodeljuje branioca. Dodeljivanje je regulisano Pravilnikom o pravnoj pomoći.

Imenik branilaca

Da bi bio upisan u imenik branilaca, advokat mora da ispuni uslove predviđene Odeljkom 5 Direktive o braniocima i zastupnicima koja je stupila je na snagu 6. novembra 2017. Postupak upisa u imenik branilaca i zastupnika izložen je u Odeljcima 6 i 7 Direktive.  

Advokat koji se prijavljuje za upis u imenik branilaca može da navede da li je raspoloživ da u kratkom roku bude dodeljen kao dežurni branilac. Služba odbrane će voditi imenik dežurnih branilaca za ove potrebe.

Prijavni obrazac za imenik branilaca i zastupnika je dostupan OVDE.

Uputstvo za podnosioce prijave za upis u imenik branilaca i zastupnika nalazi se OVDE.

Svi upiti o postupku podnošenja prijave za upis u imenik branilaca i radu Službe odbrane mogu da se pošalju na sledeću imejl adresu: [email protected].

Podrobnije informacije o Službi odbrane pred Specijalizovanim većima Kosova nalaze se u brošuri OVDE.

Ažurirani imenik branilaca i zastupnika možete naći OVDE.