Fizičko lice koje smatra da je lično pretrpelo fizičku, materijalnu ili duševnu štetu kao direktnu posledicu krivičnog dela navedenog u optužnici, a koju je potvrdio sudija za prethodni postupak, može podneti zahtev Specijalizovanim većima da bude prihvaćeno kao žrtva koja učestvuje u postupku.

Žrtve mogu podneti zahtev za učešće tek kada se objavi optužnica koju je potvrdio sudija za prethodni postupak. U tom trenutku će Služba Sekretarijata za učešće žrtava objaviti prijavne obrasce i dati podrobnije informacije o uslovima za prihvatanje lica u svojstvu žrtve koja učestvuje u postupku, kao i o procesu podnošenja zahteva. Zahtevi se podnose Službi za učešće žrtava dovoljno vremena pre početka suđenja.

Služba za učešće žrtava će prijave žrtava, komunikaciju sa potencijalnim žrtvama koje učestvuju u postupku, kao sa licima koja im pomažu tretirati kao poverljive.

Zakon o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu predviđa sledeće lične interese i prava žrtava u krivičnom postupku: obaveštavanje, priznavanje statusa i odšteta. Shodno tome, nakon prihvatanja, žrtve mogu da učestvuju u postupku u skladu sa odredbama izloženim u Pravilniku o postupku i dokazima.

Zastupanje putem zastupnika žrtava

Advokat mora da ispuni uslove predviđene Pravilnikom o postupku i dokazima i Direktivom o braniocima i zastupnicima kako bi imao pravo da zastupa žrtve.

Žrtve će učestvovati kao jedinstvena grupa ukoliko sudski panel ne odluči da formira više od jedne grupe. U postupku će grupu žrtava zastupati zastupnik kojeg dodeli sekretar uzimajući u obzir stavove i interese žrtava.

Imenik zastupnika žrtava

Da bi bio upisan u imenik zastupnika žrtava koji vodi Služba za učešće žrtava, advokat mora da ispuni uslove utvrđene Direktivom o braniocima i zastupnicima koja je stupila je na snagu 6. novembra 2017. Postupak upisa u imenik branilaca i zastupnika izložen je u Odeljcima 6 i 7 Direktive.

Advokat koji se prijavljuje za upis u imenik zastupnika može da navede da li je raspoloživ da u kratkom roku bude dodeljen kao dežurni zastupnik žrtava. Služba za učešće žrtava će voditi imenik dežurnih zastupnika žrtava za ove potrebe.

Prijavni obrazac za imenik branilaca i zastupnika je dostupan OVDE.

Uputstvo za podnosioce prijave za upis u imenik branilaca i zastupnika nalazi se OVDE.

Svi upiti o postupku podnošenja prijave za upis u imenik zastupnika žrtava i učešću žrtava mogu da se pošalju Službi za učešće žrtava na: vpo@scp-ks.org.

Brošura o učešću žrtava i uputstvo za podnosioce prijave za upis u imenik zastupnika nalaze se OVDE.

Ažurirani imenik branilaca i zastupnika možete naći OVDE.