Specijalizovana veća i Specijalizovano tužilaštvo Kosova čine dinamičnu organizaciju koja raste. Naša je politika da zapošljavamo visoko kvalifikovane profesionalce koji imaju relevantno iskustvo i stručnost, poštujući pri tom princip najšire geografske zastupljenosti, kao i princip nediskriminacije, uz nastojanje da postignemo ravnomernu zastupljenost polova.

Na radna mesta u Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu mogu da konkurišu ISKLJUČIVO državljani zemalja članica EU, kao i trećih zemalja-kontributora (Kanada, Norveška, Švajcarska, Turska i Sjedinjene Američke Države).

Specijalizovana veća i Specijalizovano tužilaštvo Kosova imaju sledeći režim zapošljavanja osoblja:

  1. detaširano osoblje

  2. osoblje zaposleno na ugovor

Detaširano osoblje

Detaširano osoblje u Specijalizovana veća i Specijalizovano tužilaštvo Kosova na rad upućuje nacionalno telo za detaširanje. Uglavnom, a u zavisnosti od nacionalne procedure za detaširanje, mandat detaširanog osoblja ne može biti kraći od 12 meseci i može se obnoviti.

Nacionalni organ za detaširanje snosi personalne troškove zaposlenja, uključujući plate, odgovarajuće zdravstveno osiguranje, putne troškove od i do relevantnog sedišta (uključujući i plaćena putovanja u matičnu zemlju), kao i sva druga specijalna davanja, sa izuzetkom troškova koji su navedeni u Pravilniku za zaposlene.

Detaširano osoblje u odgovarajućim slučajevima ima pravo na dnevne naknade. Detaširano osoblje ostaje osigurano u okviru socijalnog osiguranja nacionalnog tela za detaširanje. Detaširano osoblje, sem u slučaju trećih zemalja-kontributora, uključeno je u program zdravstvenog osiguranja Specijalizovanih veća i Specijalizovanog tužilaštva Kosova. U slučaju da sekretar tako odluči, detaširano osoblje može biti pokriveno polisom osiguranja za visokorizične kategorije.

Osoblje zaposleno na ugovor

Osoblje zaposleno na ugovor Specijalizovana veća i Specijalizovano tužilaštvo Kosova angažuju putem ugovora o radu. Posebni privremeni karakter ustanove, kao i specifične potrebe Specijalizovanih veća i Specijalizovanog tužilaštva Kosova ne dozvoljavaju da se osoblju koje radi po ugovoru daju stalna radna mesta, i to se odražava na nivo ukupnih novčanih primanja. Za dodatne informacije o naknadama, vidi Pravilnik o radu.

Ugovor o radu osoblja koje je zaposleno na ugovor zaključuje se isključivo na određeno vreme. Ugovori se uobičajeno zaključuju na period od godinu dana, ali ako to nalažu operativne potrebe, period trajanja ugovora može biti drugačiji.

Obnavljanje ugovora ne povlači za sobom pravo ili očekivanje da će se ugovor i ubuduće obnavljati ili pretvoriti u ugovor na neodređeno vreme, čak i ukoliko potreba za tom vrstom posla i dalje bude postojala.

Primanja osoblja koje je zaposleno na ugovor sastoje se od bruto plate prema kategoriji i grupi relevantnog radnog mesta i od dodatka na lokaciju, koji se isplaćuje kako bi se ukupna primanja za svako radno mesto izjednačila sa sličnim radnim mestima u zemlji domaćinu, a sve u cilju postizanja konkurentnosti, kvaliteta i efikasnosti u radu.